Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

W poczatkowym okresie leczenia gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W początkowym okresie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną stoso- wano wysokie ciśnienie dodatnie, by ucisnąć i zupełnie unieruchomie chore płuco. Z czasem przekonano się jednak, że takie postępowanie jest przeważnie szkodliwe, ponieważ zmniejsza znacznie czynność oddechową zdrowych części płuca: i wybitnie zwiększa wysiłek chorego, by powietrze dostało się do płuc podczas wdechu. Toteż obecnie przy leczeniu odmą nie doprowadza się do ciśnienia dodatniego w jamie opłucnej, natomiast dąży się do uzyskania takiego najmniejszego ciśnienia” które wywołując odprężenie pluca przy stosunkowo nieznacznym jego ucisku, daje najlep- szy wynik leczniczy. Przy tym tzw. ciśnieniu najskuteczniejszym (pressio intrapleuralis optima) ciśnienie w jamie opłucnej w okre- sie wdechu i wydechu zostaje jeszcze ujemne. Uzyskuje się to u różnych osób po wprowadzeniu niejednakowej ilości powietrza, zależnie od oso- bniczych różnic w sprężystości pluc i innych czynników. U osób ze śródpiersiem bardzo podatnym wprowadzenie większej ilo- ści powietrza może wywołać znaczne przesunięcie śródpiersia i serca na- ,wet przy ujemnym ciśnieniu w jamie opłucnej. Toteż prócz ciśnienia w jamie opłucnej należy zwracać uwagę także na zachowanie się nie tylko uciskanego płuca, ale i narządów sąsiednich. Znaczne przesunięcie serca i śródpiersia w stronę zdrowego pluca wywołuje duszność L zabu- rzenia czynności serca, które nakazują natychmiast wypuścić część wpro- wadzonego powietrza. Po pierwszych dopełnieniach odmy zaleca się choremu leżeć przez dobę. W początkowym okresie leczenia dopełnia się odmę co kilka dni, wpro- wadzając za każdym razem o 50 ml powietrza więcej niż poprzednio, następnie po dojściu do 500 ml powietrza jednorazowo dopełnia się odmę mniej więcej raz na tydzień przez wprowadzenie 500 ml powietrza. Za- czynając od 5-6 dopełnienia leczenie odmą można prowadzić już ambu- latoryjnie. Wprowadzanie do jamy opłucnej naraz dużej ilości powietrza „na zapas” w celu zmniejszenia częstości dopełnień jest poważnym błędem w postępowaniu. Do utrzymania wytworzonej odmy wy- starczy w późniejszym okresie dopełniać ją coraz rzadziej – raz na 2- -4-6 tygodni, a w przypadkach dużych zgrubień opłucnej nawet jesz- cze rzadziej, [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, magnez i witamina b6, surówki bawełniane ]

Comments are closed.