Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

W hipoki- netycznej postaci katatonii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W hipoki- netycznej postaci katatonii wszystkie ruchy są zwolnione (bradykinesis). Róż- nica między bradykinezą katatoniczną a parkinsonistyczną zdaje się być natury genetycznej: pierwsza zdaje się być głównie pochodzenia korowego, druga pod- korowego. Czy w melancholii chodzi o pierwotną apatię i abulię, czy o zahamo- wanie wtórne, trudno arbitralnie rozstrzygnąć. W każdym razie i tutaj widzi się znaczne zwolnienie czynności ruchowych, a chorzy skarżą się na nieprze- zwyciężone trudności w powzięciu najbłahszego postanowienia. Na przeszkodzie ich zdaniem stoi tutaj nie tylko zanik energii, ale głównie liczne obawy, skru- puły, przewidywania możliwych nieszczęść itd. Podobnie rzecz ma się w psy- chonerwicowych niedowładach woli. Do szczytu dochodzą te zjawiska w osłu- pieniu (stupor), w którym dochodzi do zupełnego bezruchu. b. Otamowanie oznacza podobny stan, posiadający jednakże trwałość względną, gdyż każdej chwili nagle może przeminąć, lub nawet przejść w stan podniecenia, tak jak gdyby nagle usunięto tamę zagradzającą drogę napędowi. Szczególnie w schizofrenii widuje się te zjawiska: ruchy przebiegają prawid- łewo, nagle rozpoczęta czynność ulega otamowaniu, aby po pewnym czasie znowu podjąć swój tok. Te same zjawiska omawialiśmy powyżej w stosunku do czynności myślowych. c. Osłupienie (stupor) może być rozmaitego pochodzenia. Do stanu tego może dojść zarówno drogą zahamowania czy otamowania, jak też i przez pier- wotny zanik napędu psychoruchowego. Z tego względu omawiamy ten bardzo ważny zespół objawów w osobnym rozdziale. W stanie osłupienia hipokineza osiąga poziom akinezy. Chory przy jasnej świadomości leży, siedzi, stoi bez ruchu, zachowując zupełne milczenie (mutismus), nie reagując na bodźce zew- nętrzne, nie nawiązując żadnego kontaktu uczuciowego lub intelektualnego z otoczeniem, odmawiając też przyjmowania pokarmów i napojów, przeważnie także zanieczyszczając się moczem i kałem. W stanie takim, określanym rów- nież nazwą attonitas, wszystkie siły żywotne zdają się być zahamowane, cale życie popędowe jakby wygasłe. [więcej w: , odzież dla dzieci, logopeda warszawa, infekcje intymne ]

Comments are closed.