Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Przyczyny i sposób powstawania zapalenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyczyny i sposób powstawania zapalenia opłucnej W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Jedni przypisują rolę czynnika przyczynowego ustawicznemu podrażnieniu opłucnej przez powietrze z następo- wym obniżaniem się odporności opłucnej na prątki gruźlicy, inni uzależ- niają powikłanie odmy opłucnej przez wysiękowe zapalenie opłucnej od rozsunięcia przez powietrze blaszek opłucnej. Sprawa gruźlicy doszedłszy do opłucnej szerzy się na znaczniejszej jej przestrzeni i stwarza warunki do powstawania wysięku, natomiast ogram- cza się tylko do niewielkiej przestrzeni opłucnej wywołując suche jej zapalenie z wytworzeniem zrostów, jeżeli odmy opłucnej nie ma. Olgierd Sokołowski przypuszcza, że do powstania wysięku przyczynia się nad- wrażliwość opłucnej na tle uczulenia już na małe dawki jadu gru- źliczego, który przedtem nie wystarczał do wywołania zapalenia, albo zaostrzenie ognisk gruźliczych drzemiących w zrostach. Zdzisław Gorecki zwraca uwagę, że sprawa gruźlicza w płucach zwiększa wytwarzanie limfy, która zawiera prócz białka, tłuszczów, ciał tłuszczowatych i krysta- loidów także toksyny, a nieraz również prątki gruźlicy i inne bakterie, oraz że ucisk naczyń limfatycznych przez odmę powoduje zastój limfy a następnie odwrotny kierunek jej prądu ku opłucnej zamiast fizjologicz- nego kierunku ku wnęce płuca. Doszedłszy do opłucnej limfa wywołuje jej zapalenie. Ponieważ podrażnienie opłucnej jest zazwyczaj nieznaczne, przeto zapalenie dołączające się do odmy bywa zwykle surowicze. Po- drażnienie silniejsze może wywołać zapalenie ropne. Zapalenie oplucnej może być wywołane już przez same bakterie znajdujące się nierzadko w takich przypadkach w Iimfie. Przynajmniej doświadczalnie stwier- dzono, że już niewielka ilość bakterii, nawet mało zjadliwych, może w przypadku odmy opłucnej wywołać jej zapalenie. Natomiast opłucna zdrowa może dać sobie zupełnie dobrze radę ze znacznie większą liczbą tych samych bakterii, tak iż nie dochodzi do wyraźnych jej zmian. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, powiększanie piersi, masło shea ]

Comments are closed.