Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Poped do odzywiania moze tez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Popęd do odżywiania może też ulec zboczeniu (parorexia). W ciąży, a także niekiedy u dziewcząt w okresie pokwitania spotykamy takie jakościowe zmiany apetytu (pica e) , np. ochotę na ostre, kwaśne pokarmy, cierpkie owoce itd. Cza- sem zboczenia te dotyczą substancji niejadalnych, np. kredy, . atramentu, tynku. W psychozach zboczenia te dochodzą do potwornych rozmiarów przy zaniku uczucia obrzdzenia. Chorzy pożerają wszelkie obrzydliwości, zjadają stolec własny i- cudzy (koprophagia), wypijają mocz, wychylają zawartość spluwa- czek, piją z muszli ustępowej itd. Nie tylko chorzy umysłowo. ale i niektórzy psychopaci pożerają niekiedy przedmioty niestrawne lub wręcz niebezpieczne. Z ich żołądków operacyjnie lub po sekcji wydobywano zwoje drutów, gwoździ, przedmiotów metalowych, włosów, kamieni, także noże, widelce, szpilki, szkło. Przedmioty te chorzy połykają niekoniecznie w celach samobójczych, ale cza- sem dla zaspokojenia jakiegoś niepojętego łakomstwa, gdyż czynią to wśród wyraźnych oznak przyjemności. b. Nałogi (narcomaniae) stanowią osobną grupę. Chodzi tutaj o ludzi, którzy pod wpływem oddziaływań środowiska wytwarzają w sobie przyzwy- czajenie do przyjmowania pewnych używek. Przeważnie chodzi tutaj o środki odurzające, jak alkohol, morfina, kokaina, haszysz, eter, środki nasenne, prze- ciwbólowe itd. W nałogi te popaść może każdy człowiek w sprzyjających temu warunkach, ale szczególnie podatni w tym, kierunku są ludzie z mniej odpor- nym układem nerwowym z przyczyn wrodzonych, jak psychopaci, czy też na- bytych. Długotrwałe wprowadzanie do ustroju środków odurzających wywołuje prze- wlekłe zatrucie, w wyniku którego cała przemiana materii przestawia się w taki sposób, że trucizna staje się niezbędnym składnikiem metabolizmu. Gdy tylko ustrój nie otrzyma doplywu tego regularnie zażywanego środka, pow- staje “głód”. Nazwa ta podkreśla wybitną analogię z fizjologicznym stanem głodu. Ten sztucznie powstały popęd przejawia się ze szczególną gwałtownoś- cią. Narkoman odczuwa niepokój, lęk, pragnienie, pociąg do używki, dopóki popędu tego nie zaspokoi per fas et nefas. [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Poped do odzywiania moze tez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W statystyce Oddziału Gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie za lata 1829-1933 obejmującej 251 przy- padków, leczonych odmą opłucną, uzyskano trwałą poprawę bez prątków w plwoci- nie w ciągu co najmniej 2 lat w 22,31 % (56 przypadków), względną poprawę i czę- ściową zdolność do pracy w 21,7% (52 przypadki), powstrzymanie postępu choroby z wykrztuszaniem nadal plwociny z prątkami i zdolność do pracy tylko w niektó- rych zawodach w 5,17% (13 przypadków); pogorszenie sprawy płucnej stwierdzono w 7,17% (18 przypadków), zmarło 4,9% (15 chorych), los pozostałych 91 chorych jest nieznany. Odma całkowita w materiale Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej wywo- łała zniknięcie prątków w 65,78%, częściowa zaś – w 35,75%. Toteż w każdym przypadku należy dążyć. do wytworzenia odmy cał- kowitej. Jeżeli przeszkodą w tym są zrosty nie znikające pomimo stoso- wania odmy, to trzeba rozważyć, czy nie dadzą się one usunąć przez prze- palanie, gdyż uwolnienie części płuca, utrzymywanych przez zrosty, w stopniu wystarczającym do otrzymania odmy całkowitej wybitnie po- prawia szanse wyleczenia. Odma opłucna nawet całkowita, nie zawsze jednak zatrzymuje rozwój zmian gruźliczych w usuniętym płucu i nie zawsze zapobiega powstaniu w nim nowych ognisk gruźliczych. Potwierdziła 1:0 Janina Misiewicz w doświadczeniach, które miały za zadanie wyjaśnić wpływ odmy opłuc- nej na doświadczalną gruźlicę płuc u królików. Okazało się, że odma, za- stosowana po stronie płuca, pierwotnie zakażonego gruźlicą, nie przeszka- dza rozwojowi w nim gruźlicy ani co do rodzaju, ani co do obszaru zmian w porównaniu z płucem królika, zakażonego tak samo, lecz nie leczonego odmą. Doświadczenia te tłumaczą bezskuteczność odmy spostrzeganą zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie odmą .rozpoczęto w czasie późniejszym. [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, dezynsekcja warszawa, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off