Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Zaburzenia popedu do odzywiania lzejszego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia popędu do odżywiania lżejszego stopnia mogą się wyrażać tylko tym, że zachodzi brak apetytu psychogenny, polegający na ograniczeniu przyj- mowania pokarmów ogólnym albo wybiórczym. W tym ostatnim przypadku chorzy nie jadają określonych pokarmów. W zaburzeniach psychonerwicowych tego typu chodzi tu przeważnie o przesadne stosowanie przepisów dietetycz- nych zaleconych przez lekarzy lub przez broszurki popularne treści lekarskiej, albo też wpojonych chorym przez znachorów i sekciarzy. Odmawianie przyj- mowania dostatecznej ilości pokarmów może być wynikiem świadomego gło- dzenia się albo chorobliwego wstrętu do jedzenia, lub też zaniku łaknienia. W przypadkach schizofrenii trudno czasem rozstrzygnąć, czy chory przy utrzy- manym łaknieniu nie jada pod wpływem urojeń, czy też nie jada, gdyż stracił sam popęd jako taki. Zazwyczaj dwie te możliwości nie wykluczają się wza- jemnie. Chorzy depresyjni wstrzymują się od jedzenia czując się niegodnymi. Czasem bywa to sposób pośredniego samobójstwa. Chorzy wyjaśniają niekiedy swoją głodówkę wyraźną treścią omamów słuchowych, które udzielają im ka- tegorycznych zakazów jedzenia i picia. Odmawianie przyjmowania pokarmów . w schizofrenii rzadko bywa objawem odosobnionym, zwykle idzie bowiem w pa- rze z zanikiem całego życia popędowego, a także z obniżeniem napięcia całej uczuciowości oraz ze zjawiskami zahamowania lub otamowania. W tych przy- padkach stwierdza się zaburzenia wegetatywne wielokierunkowe, dowodzące w ogóle obniżenia. żywotności ustroju. Nawet przy wydajnym karmieniu sztucz- nym nie udaje się niekiedy opanować ustawicznego spadku wagi chorego. Przed wprowadzeniem leczenia wstrząsowego nie należały bynajmniej do rzadkości przypadki zejścia śmiertelnego z takich przyczyn . [patrz też: , Studnie głębinowe, Szkoła tańca Poznań, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Zaburzenia popedu do odzywiania lzejszego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy gruźlicze są oporne na leczenie zachowawcze, jednocześnie zaś stanowią stałe niebezpieczeń- stwo dla chorego i otoczenia. Zwłaszcza dobre wyniki uzyskuje się w Ie- czeniu odmą opłucną przewlekłej gruźlicy płuc włóknisto-serowatej w tych przypadkach, w których dookoła jamy rozpoczęło się już samo- rodne włóknienie i bliznowacenie. Wyniki są tym lepsze, im wcześniej odmę zastosowano, a to dlatego że w początko- wym okresie często nie ma jeszcze zrostów opłucnych, zmiana gruźlicza dotyczy przeważnie jednego płuca i ściany jamy są jeszcze cienkie, sprę- żyste i podatne na ucisk. Odwlekanie w tych przypadkach odmy Ieczni- czej w nadziei, że sprawa uspokoi się i jama zabliźni, mści się bardzo często na dalszym losie chorego. – W okresach burzliwego zaostrzenia przewlekłej gruźlicy płuc przystę- pujemy do sprawy leczenia odmą dopiero po pewnym uspokojeniu się sprawy. Unikamy przez to ,gwałtownego zatrucia ustroju towarzyszącego w takich przypadkach nagłemu uciskowi chorego płuca. Dla uzyskania w podobnych przypadkach takiego stanu, który umożliwia leczenie odmą opłucną, stosuje się obecnie streptomecynę lub kwas paramidosalicynowy. Naciek wczesny wymaga początkowo leczenia wyczekującego, ponieważ często cofa się zupełnie lub włóknieje i zabliźnia się. Takiego chorego trzeba dozorować bardzo starannie, badając go często podstawo- wymi metodami fizycznymi i promieniami rentgenowskimi, a także jego plwocinę co do prątków. Pojawienie się prątków świadczy o serowaceniu i rozpadzie. Gdy się już stwierdzi serowacenie nacieku i: powstanie naj. mniejszej choćby jamki dającej się wykryć tylko badaniami radiologicz- nymi, wtedy należy bezwłocznie przystąpić do leczenia odmą, ta- kie bowiem ognisko bywa często punktem wyjścia do rozsiewania gru- źlicy w płucach, Leczenie odmą opłucną może być wskazane także w przypadkach gru- źlicy płuc nieskłonnej do postępowania, jeżeli choroba przebiega z wy- raźnymi: objawami toksycznymi, osłabiającymi chorego, z utrzymują- cym się stale przyśpieszeniem opadania krwinek i z plwociną stale lub często zawierającą prątki gruźlicy, w tych bowiem przypadkach jest zaw- sze obawa rozsiania się sprawy gruźliczej. Odmę opłucną leczniczą stosuje się dalej dla podtrzymania od m y sa rno rod n e j, powstającej w toku gruźlicy płuc, jeżeli to powikłanie wywiera korzystny wpływ na dalszy przebieg choroby. Odmę opłucną stosuje się także w przypadkach obfitych krwotoków płucnych w przebiegu gruźlicy płuc, lecz tylko wtenczas, gdy wiadomo, które płuco krwawi. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, Studnie głębinowe, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries