Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach psychotycz- nych zjawiska te przybierają postać znamiennych objawów chorobowych, I tak: a. Negatywizm bierny polega na tym, że chory poleceń naszych nie spełnia, zachowuje wobec nich obojętność, rzadziej zaś zachowuje się tak, jakby już chefał je spełnić, lecz powstrzymywało go w tym zamiarze otamowanie woli. Negatywizm może się wyrażać również opornością wobec własnych impul- sów (negatywizm wewnętrzny). b. Negatywizm czynny: chory wykonuje odwrotność tego, co za- mierza lub co mu polecamy uczynić. Jeżeli każemy mu się zbliżyć, zrobi właśnie krok wstecz, jeżeli usiłujemy go posunąć wstecz, na przekór poruszy się na- przód. Podobnie zachowuje się przy badaniu. Gdy każemy mu oddychać głę- boko, wstrzymuje oddech, gdy prosimy go, aby otworzył oczy, zaciska je itd. Czasem udaje się skłonić chorego do wykonania naszej woli w ten sposób, że dajemy mu polecenia odwrotne. W pewnym przypadku katalepsji histerycz- nej udawało się nam przezwyciężyć mutyzm chorej w ten sposób, iż nakazy- waliśmy jej milczenie. Niekiedy na nakazy chorzy negatywistyczni odpowiadają wybuchem gniewu. c. Katalepsja sztywna, o której już powyżej była mowa, jest naj- wybitniejszym wyrazem zaniku sugestywności, a zarazem odwrotnością auto- matyzmu. Osiągalne drogą hipnozy zesztywnienie ciała, wywoływane dawniej na estradzie w czasie popisów hipnotyzerskich, osiągało taki stopień, że “me- dium” można było jak deskę rozciągnąć między dwoma krzesłami, siadając na nim jak na ławce. Doświadczenia te, szkodliwe dla zdrowia i dzisiaj niedozwo- lone, są z jednej strony wyrazem wzmożonej sugestywności, z drugiej strony jednak łatwo mogą przejść w odwrotność, tak że doprowadzenie uśpionego do stanu prawidłowego napotykało czasem na ogromne trudności. Oznacza to, że i katalepsja woskowata, i sztywna pochodzą z jednego źródła, jakim są anta- gonistyczne ośrodki ruchowo-wegetatywne w międzymózgowiu, zależne nor- malnie od kory. Zespół kataleptyczny psychotyczny wykazuje też nierzadko cechy mieszane, a więc obok objawów sugestywności wzmożonej mogą wystę- pować objawy sugestywności obniżonej, np. w znaczeniu negatywizmu bier- nego lub czynnego. Sprawy te bynajmniej nie są natury schizofrenicznej, cho- ciaż. bardzo często wikłają katatonię hipokinetyczną i wyciskają na jej obrazie klinicznym niezapomniane piętno. [patrz też: , rozstanie, medycyna estetyczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma tamuje krwotok a zarazem za- pobiega rozsiewaniu się prątków gruźlicy w płucach. Wypuszczając w okresie pozapalnym nie wsysający się wysięk opłucny, towarzyszący gruźlicy płuc, zastępujemy go częściowo odmą opłucną lecz- niczą (odma opłucna zastępcza), by nadal utrzymywać chore płuco w stanie odprężenia i utrudnić zarośnięcie jamy opłucnej. W ostrym odoskrzelowym zapaleniu płuc serowatym oraz rzekomo płatowym serowatym odma lecznicza bywa w ogromnej większości przypadków bezskuteczna, ponieważ tacy chorzy przeważnie nie mają dostatecznych sił obronnych, ani nie ma większej nadziei ich przysporze- nia za pomocą odmy, nadto sprawa toczy się zwykle w obu płucach. Le- czenie streptomycyną czasami umożliwia w takich przypadkach zastoso- wanie leczenia odmą. To samo dotyczy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, w której leczenie odmą nie daje dobrych wyników a nawet sprzyja obfitszemu wysiewa- niu się gruzełków w drugim płucu. Postaci gruźlicy płuc czysto wysiękowe bez skłonności do blizno- wacenia nie nadają się do leczenia odmą, wskutek bowiem oporności na ucisk obrzmiałej, naciekłej zapalnie tkanki odma uciska przeważnie zdro- we części chorego płuca albo przesuwając śródpiersie – zdrowe płuco. Rozległe, nie zapadające się pod wpływem odmy nacieki serowate ra- czej pogarszają się przy leczeniu odmą. Przewlekłe postaci krwiopochodne- gruźlicy płuc dają powód do stosowania odmy leczniczej rzadko. Nie ma wskazania do tego leczenia w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, w gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej ani w prze- wlekłej rozlanej gruźlicy prosówkowej płuc. W ostatniej z tych postaci leczenia odmą można próbować chyba tylko w takich przypadkach: w których zmiana gruźlicza w jednym płucu zacznie .przechodzić w zmianę rozpadowo-serowatą. Tak samo przewlekła gruźlica płuc włóknista rozlana nie stanowi wskazania do leczenia odmą. Wszystkie te postaci z wybitną przewagą spraw włóknisto-wytwórczych nadają się do leczenia zachowawczego, przede wszystkim higieniczno- dietetycznego. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, sklep kolagen, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

« Previous Entries