Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rozstanie’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach psychotycz- nych zjawiska te przybierają postać znamiennych objawów chorobowych, I tak: a. Negatywizm bierny polega na tym, że chory poleceń naszych nie spełnia, zachowuje wobec nich obojętność, rzadziej zaś zachowuje się tak, jakby już chefał je spełnić, lecz powstrzymywało go w tym zamiarze otamowanie woli. Negatywizm może się wyrażać również opornością wobec własnych impul- sów (negatywizm wewnętrzny). b. Negatywizm czynny: chory wykonuje odwrotność tego, co za- mierza lub co mu polecamy uczynić. Jeżeli każemy mu się zbliżyć, zrobi właśnie krok wstecz, jeżeli usiłujemy go posunąć wstecz, na przekór poruszy się na- przód. Podobnie zachowuje się przy badaniu. Gdy każemy mu oddychać głę- boko, wstrzymuje oddech, gdy prosimy go, aby otworzył oczy, zaciska je itd. Czasem udaje się skłonić chorego do wykonania naszej woli w ten sposób, że dajemy mu polecenia odwrotne. W pewnym przypadku katalepsji histerycz- nej udawało się nam przezwyciężyć mutyzm chorej w ten sposób, iż nakazy- waliśmy jej milczenie. Niekiedy na nakazy chorzy negatywistyczni odpowiadają wybuchem gniewu. c. Katalepsja sztywna, o której już powyżej była mowa, jest naj- wybitniejszym wyrazem zaniku sugestywności, a zarazem odwrotnością auto- matyzmu. Osiągalne drogą hipnozy zesztywnienie ciała, wywoływane dawniej na estradzie w czasie popisów hipnotyzerskich, osiągało taki stopień, że “me- dium” można było jak deskę rozciągnąć między dwoma krzesłami, siadając na nim jak na ławce. Doświadczenia te, szkodliwe dla zdrowia i dzisiaj niedozwo- lone, są z jednej strony wyrazem wzmożonej sugestywności, z drugiej strony jednak łatwo mogą przejść w odwrotność, tak że doprowadzenie uśpionego do stanu prawidłowego napotykało czasem na ogromne trudności. Oznacza to, że i katalepsja woskowata, i sztywna pochodzą z jednego źródła, jakim są anta- gonistyczne ośrodki ruchowo-wegetatywne w międzymózgowiu, zależne nor- malnie od kory. Zespół kataleptyczny psychotyczny wykazuje też nierzadko cechy mieszane, a więc obok objawów sugestywności wzmożonej mogą wystę- pować objawy sugestywności obniżonej, np. w znaczeniu negatywizmu bier- nego lub czynnego. Sprawy te bynajmniej nie są natury schizofrenicznej, cho- ciaż. bardzo często wikłają katatonię hipokinetyczną i wyciskają na jej obrazie klinicznym niezapomniane piętno. [patrz też: , rozstanie, medycyna estetyczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpowszechniony był do niedawna pogląd psychoanalityków, że samogwałt. lechtaczkowy dziewcząt, utrzymujący się zbyt długo, może zahamować fizjo- logiczne jakoby przeniesienie się pobudliwości z łechtaczki na pochwę, doko-• nujące się w okresie pokwitania, czego następstwem byłaby oziębłość względna” polegająca na niewraźliwości pochwy przy zachowanej wrażliwości łechtaczki. Z wszechstronnych badań Kinseya (1953), dokonanych wśród wielu kobiet psy– chicznie zdrowych, wynika, że sprawa przedstawia się raczej odwrotnie. Mia- nowicie większość kobiet podała w ankiecie, że przyzwyczajenie do samogwałtu. lechtaczkowego przyspiesza orgazm w porównaniu z tym jak jest u kobiet pod tym względem niedoświadczonych. Kinsey przypisuje łechtaczce niemal wy• łączną rolę w wywoływaniu orgazmu, co się zresztą pokrywa z anatomicznie stwierdzalnym ubóstwem zakończeń czuciowych pochwy. Dużo zakończeń czu- ciowych natomiast znajduje się w ustach i niemało w odbycie. Dlatego głoszony przez psychoanalityków rzekomy rozdział czynnościowy łechtaczki i pochwy- Kinsey uważa za biologiczną niemożliwość. Oziębłość względną w tych przypad- kach tłumaczyć trzeba, jak z tego wynika, wyłącznie spaczoną odruchowością warunkową, zależną od kory mózgowej. W tych warunkach niektóre kobieLy przyzwyczajone do samogwałtu łechtaczkowego zmuszone są intra coitum draż- nić palcem łechtaczkę. Powikłania takie bywają źródłem rozdźwięków we współ- życiu płciowym (dyspareunia) i odgrywają rolę w patogenezie niektórych psy- chonerwic. Narcyzmem nazywa się stan zakochania we własnej osobie. Osobnicy ci uprawiają czasem samogwałt, podniecając się widokiem ciała w lustrze. W zboczeniu tym może tkwić składnik homoseksualny. Pigmalionizm polega na podniecaniu się płciowym, czasem aż do za- kochania, widokiem obrazu, rzeźby, posągu, ilustracji pornograficznych itd. Najczęściej chodzi tu o zboczenie zastępcze. [więcej w: , Stomatolog Kraków, biustonosze do karmienia, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries