Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fleischmann znalazł tylko u 24 urningów cechy zaznaczonej androgynii. Uzależnianie więc homoseksualizmu od budowy ciała w duchu kretschmeryzmu nie ma klinicznych podstaw. Przeciwko tej teorii przemawia też uleczalność wielu takich przypadków, gdy chorzy zechcieli poddać się leczeniu. Niektórzy dzielą homoseksualizm na praw- dZIWY, który ma być oporny na wszelkie le- czenie, i na rzekomy (pseudohomosexuaLis- mus), który zaliczyć można do biseksualizmu, pozwalającego na pomyślne rokowanie w ra- zie leczenia i korzystnych warunków środo- wiskowych. Homoseksualiści dzielą się w obrę- bie każdej płci na typy męskie ,i kobiece. W stadle homoseksualnym jeden osobnik jest zdobywczy, energiczny, czasem sadystyczny, drugi natomiast podporządkowuje się, po- zwala się zdobywać, wykazuje rysy masochi- styczne. Homoseksualiści typu kobiecego lu- bią przebierać się w szaty kobiece, podczas gdy homoseksualiści typu męskiego okazują skłonność do noszenia się po męsku. W rozpoznawaniu takiego czy innego zboczenia płciowego trzeba się wy- strzegać zbytniej pochopności. Skłonności zboczone mogą się epizodycznie po- jawić u najnormalniejszego człowieka, np. pod wpływem alkoholu jako chwi- lowa i przemijająca ekstrawagancja. Nie jest słuszną rzeczą opierać na takim wydarzeniu daleko idące wnioski i wyciskać na osobniku piętno zboczenia. Rozpoznanie jest uzasadnione, jeżeli zboczony sposób zaspokajania popędu płciowego w sposób trwały i niezastąpiony daje osobnikowi jedyną możliwość osiągnięcia zadowolenia płciowego. Zasady tej nie przestrzegają statystycy. Inaczej bowiem trudno byłoby wytłumaczyć rzekomą częstość niektórych zbo- oczeń płciowych. Tak np. Hirschfeld w r. 1914 na dużym materiale statystycznym obliczył, że liczba homoseksualistów wynosić ma 2% ludności dorosłej. Liczba ta wydaje się stanowczo przesadzona. [przypisy: , rehabiliacja, pierścionek zaręczynowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapalenie opłucnej powstające w toku leczenia odmą może być suche lub wysiękowe. Znaczenie suchego zapalenia polega na tym, że ono- może wieść do- zarośnięcia jamy opłucnej. O jego- dołączeniu należy myśleć wtedy, gdy w toku leczenia pojawia się u chorego kłucie w boku i wznie- sienie gorączki. Zapalenie wysiękowe bywa zwykle surowiczo-włók- nikowe. rzadziej ropne, bardzo rzadko krwotoczne. Ilość wysięku bywa różna. W statystyce Hieronima Reiterowskiego ropnych wysięków było tylko 3 na ogólną liczbę 145, przeważały wysięki średnich rozmiarów, dochodzące do kąta łopatki (w 33,1%), i duże, sięgające powyżej kąta (w 38,6% przypadków). Zapalenie opłucnej surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się bardzo czę- sto niepostrzeżenie. W statystyce Oddziału gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie z lat 1929-1933 stwierdzono taki początek w 75,7% przypadków, w statystyce De- ioiia – w 84% przypadków zapalenia surowniczo-włóknikowego. Nieraz pierwszym objawem, który zwraca na siebie uwagę chorego, jest przelewanie się w chorym boku podczas większych ruchów, zwła- szcza zaś przy zmianie położenia ciała. W innych przypadkach dołączeniu się zapalenia opłucnej towarzyszy zwiększenie się duszności. Obok, postaci zapalenia opłucnej o łagodnym początku i łagodnym przebiegu zdarzają się przypadki rozpoczynające się ostro, wśród dre- szczów, wysokiej gorączki, bólów w klatce piersiowej, duszności i kaszlu, przebiegające burzliwie, tak iż istnieje obawa czy zapalenie nie jest ropne. Ostry okres zapalenia opłucnej trwa: zwykle około 4-6 tygodni, nie- raz przeciąga się dłużej wyczerpując chorego. Wysięk może wessać się pozostawiając po sobie często. zgrubienia i zrosty opłucnej a nawet za- rośnięcie jamy opłucnej. Prócz tego, jak to stwierdził doświadczalnie Teodor Dunin (1884 r.), ucisk płuc może wywołać zmiany wsteczne w samym miąższu płucnym. Polegają one na zaburzeniu w odżywianiu: nabłonka pęcherzyków płu- cnych, bardzo obfitym jego złuszczaniu się i następowym rozroście tkanki łącznej oraz na zanikaniu naczyń włoskowatych. Tkanka łączna, otacza- jąca oskrzela i ich naczynia, ulega zmianom zapalnym wiodącym do rozwoju zbitej tkanki łącznej, a niekiedy i do zarośnięcia światła oskrzeli. Dołączające się odopłucne zapalenie śródmiąższowe płuc sięga mniej więcej głęboko. Zmiany te mogą poprzez postępujące stwardnienie płuca (induratio pulrncmi progressiva) sprzyjać wyleczeniu gruźlicy. [więcej w: , rehabiliacja, pierścionek zaręczynowy, odżywka do włosów ]

Comments Off