Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fleischmann znalazł tylko u 24 urningów cechy zaznaczonej androgynii. Uzależnianie więc homoseksualizmu od budowy ciała w duchu kretschmeryzmu nie ma klinicznych podstaw. Przeciwko tej teorii przemawia też uleczalność wielu takich przypadków, gdy chorzy zechcieli poddać się leczeniu. Niektórzy dzielą homoseksualizm na praw- dZIWY, który ma być oporny na wszelkie le- czenie, i na rzekomy (pseudohomosexuaLis- mus), który zaliczyć można do biseksualizmu, pozwalającego na pomyślne rokowanie w ra- zie leczenia i korzystnych warunków środo- wiskowych. Homoseksualiści dzielą się w obrę- bie każdej płci na typy męskie ,i kobiece. W stadle homoseksualnym jeden osobnik jest zdobywczy, energiczny, czasem sadystyczny, drugi natomiast podporządkowuje się, po- zwala się zdobywać, wykazuje rysy masochi- styczne. Homoseksualiści typu kobiecego lu- bią przebierać się w szaty kobiece, podczas gdy homoseksualiści typu męskiego okazują skłonność do noszenia się po męsku. W rozpoznawaniu takiego czy innego zboczenia płciowego trzeba się wy- strzegać zbytniej pochopności. Skłonności zboczone mogą się epizodycznie po- jawić u najnormalniejszego człowieka, np. pod wpływem alkoholu jako chwi- lowa i przemijająca ekstrawagancja. Nie jest słuszną rzeczą opierać na takim wydarzeniu daleko idące wnioski i wyciskać na osobniku piętno zboczenia. Rozpoznanie jest uzasadnione, jeżeli zboczony sposób zaspokajania popędu płciowego w sposób trwały i niezastąpiony daje osobnikowi jedyną możliwość osiągnięcia zadowolenia płciowego. Zasady tej nie przestrzegają statystycy. Inaczej bowiem trudno byłoby wytłumaczyć rzekomą częstość niektórych zbo- oczeń płciowych. Tak np. Hirschfeld w r. 1914 na dużym materiale statystycznym obliczył, że liczba homoseksualistów wynosić ma 2% ludności dorosłej. Liczba ta wydaje się stanowczo przesadzona. [przypisy: , rehabiliacja, pierścionek zaręczynowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dokonuje się czasem porównania płci chromosomów jąder komórkowych ustroju z poczuciem psychoseksualnym. Jeszcze w r. 1936 Lang wypowiedział hipotezę, że homoseksualiści i transwestyci mają płeć chromosomów ustroju przeciwną płci określonej anatomicznie, mają więc płeć zgodną z ich poczuciem psychoseksualnym. Badania M. Bleulera iWiedemanna (1956 r.) obaliły tę hipotezę. Autorzy ci poddali badaniu specjalną techniką prostą i niezawodną krwinki białe wielojądrzaste więk- szej liczby homoseksualistów i transwestytów i dowiedli we wszystkich przypadkach, że płeć chromosomów jest zgodna z płcią anatomiczną, a przeciwna płci przeżywa- nej psychicznie. Wyniki tych badań przemawiają więc raczej za psychogenezą oma- wianych zaburzeń.
CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ WYJAŚNIENIE POJĘĆ Pojęcia charakter, temperament, osobowość nie mają ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia. Zakresy tych pojęć zdają się na siebie zachodzić. U różnych autorów spotyka się też różne definicje tych pojęć, nie zawsze jasno od siebie odgra- niczone. Niektórzy twierdzą, że w ogóle w stosunku do struktury życia psychicznego trudno znaleźć szablony, które by na wzór anatomii oddawały stałe i niezmienne cechy strukturalne, istotą życia psychicznego jest bowiem jego zmienność, róźriorod- 1(0ŚĆ, płynność i chwilowość. Skrajny ten pogląd jest niewątpliwie mylny. W przy- rodzie nie ma 2 twarzy do siebie zupełnie podobnych, gdyż liczba możliwych wa- riantów jest wprost nieskończona. Mimo to możliwa jest anatomia twarzy ludzkiej i fizjognomika, a nawet klasyfikacja typologiczna. To samo dotyczy psychiki. Mimo swej zmienności i płynności posiada ona pewne trwalsze cechy strukturalne, które niezależnie od różnic osobniczych dadzą się naukowo opisać, a nawet typologieżnie pogrupować. Przez charakter rozumie się ogół dyspozycji psychicznych, które rozstrzygają o po- stępowaniu człowieka. Ma się tutaj na myśli pewne znamiona woli, pewne sposoby reagowania uczuciowego na określone sytuacje lub bodźce, szczególnie zasady postę- powania w życiu, opierające się na uczuciowości wyższej, z uwzględnieniem stanu hamulców rozumowych i uczuciowych, od których zależą postanowienia i dzialania. [więcej w: , odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ścieków, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries