Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘protetyka’

Brzezicki opisal tzw. paragnomen, objaw

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Brzezicki opisał tzw. paragnomen, objaw schizofreniczny polegający na działaniu pod wpływem nagłego, nieuzasadnionego, niedorzecznego pomysłu. Czyn taki uderza wówczas swoją niezrozumiałością. Impuls taki zdaje się być w przypadku paragnomenu natury nie afektywnej, lecz jakby myślowej. Nie zalicza się do działań: impulsywnych czynów popełnionych pod wpływem popę- dów zboczonych. Na przykład homoseksualiści są poczytalni, uważa się bowiem, że popęd ich jest co do swego nasilenia i swoistości równoważny z prawidło- wym, chociaż źle skierowany. Popęd homoseksualny jest mianowicie tak samo łatwo lub trudno opanować, jak popęd heteroseksualny. Od dawna toczy się spór, czy istnieje jednostka w rodzaju choroby popę- dowej (impulsives Irresein Kraepelina), gdzie skłonność ta nie byłaby objawem jednego ze znanych kręgów psychotycznych, lecz samodzielną odmianą psycho- patii pochodzenia konstytucyjnego. Do dnia dzisiejszego mówi się o psychopa- tach impulsywnych. Określenie to pochodzi z czasów, gdy sposoby rozpoznawcze nie stały dość wysoko, aby można było ustalić tło organiczne. Niewątpliwie jednak są przypadki działań impulsywnych, gdzie mimo naj dokładniejszych badań klinicznych tła tego nie udaje się wykryć i zkonieczności mówi się o psy- chopatii. Badania Benedettiego (1954) z Kliniki M. Bleulera pozwoliły w po- łowie takich przypadków wykryć tzw. stygmaty wewnątrzwydzielnicze, np. pewne cechy kliniczne akromegalii, choroby Addisona, choroby Cushinga itd. lub zaburzenia wielegruczołowe. Nie udało się natomiast ustalić powinowactwa z kręgiem schizofrenicznym, cyklofrenicznym lub padaczką. Benedetti kwestio- nuje decydującą rolę konstytucji, widząc w zjawiskach tych poważny wpływ środowiska. Do naj częstszych działań impulsywnych należą: popęd do podpalania (pyro- mania), popęd wędrowczy (poriomaniar, popęd do kradzieży (kleptomania), okresowe pijaństwo (dipsomania), itd. Określenia tego nie powinno się nato- miast używać w stosunku do afektu fizjologicznego, choćby on był nawet naj- silniejszy. Przyjmuje się bowiem zasadniczo, że człowiek zdrowy, a nawet psy- chopata, posiada jednak hamulce, zdolne przeciwstawić się działającemu nań popędowi czy afektowi. Nawet w charakteropatii padaczkowej (epileptoidia), gdzie jest ogromna porywczość i impulsywność, nie odrzuca się bezwzględnie możliwośći istnienia pewnych hamulców. Ma to duże znaczenie sądowo-psy- chiatryczne przy ocenie gwałtownych działań, określonych popularną nazwą “krótkiego spięcia”. Używane w praktyce sądowo-psychiatrycznej określenie “zabójstwo w afekcie” dotyczy afektu fizjologicznego, szczególnie nasilonego. Ponieważ nie jest to afekt chorobliwy (patologiczny), przeto nie daje on zmniej- szenia poczytalności po myśli art. 18 k.k. Natomiast sąd fakt takiego działania pod wpływem silnego wzruszenia przyjmuje za okoliczność łagodzącą. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, stomatologia Kraków, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Brzezicki opisal tzw. paragnomen, objaw

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

“Zarastałe” odmy przypisuje się zwykle zbyt wielkim przerwom w dopełnianiu odmy, powstałym z winy chorego, lekarza lub czynników niezależnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że za- rastanie odmy może powstać także w przypadkach, leczonych odmą na- leżycie. Ciekawe spostrzeżenia pod tym względem poczyniliśmy w toku badań wpływu odmy opłucnej leczniczej na doświadczalną gruźlicę płuc królików (Janina Misiewiez): pomimo utrzymywania odmy stwierdzi- liśmy na sekcji obok wysięku opłucnego bardzo liczne zrosty opłucne, w pos-taci cienkich nitek, tak iż płuco po stronie odmy sprawiało wraże- nie jakby było zawieszone w klatce piersiowej na kilkudziesięciu nitkach. W razie dołączania się zrostowego zapalenia opłucnej zapalenie prze- chodzi zazwyczaj z opłucnej na płuco i wiedzie do postępującego stward- nienia płuca (sderosis pulmonis plurogenes progressiva): Sprawa ta może częściowo zastąpić działanie odmy i nawet doprowadzić do wyleczenia gruźlicy. Leczenia odmą opłucną nigdy nie należy przerywać nagle. Przeciwnie, zakończenie leczenia musi się odbywać bardzo powoli pod ścisłym dozo- rem lekarskim, a to dlatego, że nie podobna stanowczo orzec, czy ogniska w uciśniętym płucu, pomimo kilkoletniej odmy, wygoiły się zupełnie, czy też nie i czy nie przejdą w stan czynny po ustąpieniu odprężenia płuca. Wobec tego zamierzając zakończyć leczenie odmą należy często badać chorego podstawowymi metodami fizycznymi i promieniami rent- genowskimi, plwocinę co do prątków, krew CD do szybkości opadania krwinek, ogólną ciepłotę i wagę ciała. Jeżeli taka szczegółowa kontrola da wyniki pomyślne, to dopełnia się odmę coraz rzadziej, wprowadza- jąc przy tym za każdym razem coraz mniej powietrza. [hasła pokrewne: , protetyka, krem neutrogena, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries