Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘proktolog’

WZMOZENIE SUGESTYWNOSCI Juz w prawidlowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WZMOZENIE SUGESTYWNOŚCI Już w prawidłowych warunkach ludzie podlegają w mniejszym lub więk- szym stopniu wpływom psychicznym otoczenia. W chorobliwych warunkach podatność na wpływy otoczenia może się znacznie zwiększyć. Niedorozwinięci umysłowo popełniają często czyny przestępcze z namowy sprytniejszych wspól- ników, W wielu psychozach, zarówno organicznych; jak i czynnościowych, wpływ otoczenia dzięki wzmożonej sugestywności rzuca się po prostu w oczy. Przy omawianiu konfabulacji wspominaliśmy o ogromnej podatności ich treści na sugestię: chorego można zapędzić w ślepą uliczkę podsuwając mu coraz to nie- dorzeczniejsze zmyślenia dla wypełnienia jego luk pamięciowych. Taki sam wpływ możemy wywierać na organicznie chorych z chwiejnymi afektami, którzy pod sugestią naszych słów popadają w nastrój to wesoły, to smutny, to gniew- liwy. Taką samą sugestywnością odznaczają się do pewnego stopnia i chorzy w stanie maniakalnym. Szczególną sugestywnością wyróżniają się histerycy, którzy mogą popadać w stany zbiorowej sugestii. W dziejach kultury znane są zbiorowe psychozy na niebywałą skalę, których trzon stanowiła histeria. Wzmo- żona sugestywność doprowadzić może nawet do” zbiorowych zbrodni. W zja- wiskach tych zachodzi wzajemne udzielanie sobie sugestii na wzór zarazy. Nie- którzy chorzy umysłowo, których usystematyzowane urojenia mają cechy lo- giki, mogą w taki sam sposób wywrzeć wpływ na swoje najbliższe otoczenie, wytwarzając w nim głębokie przekonanie o słuszności ich urojeń. Powstaje w ten sposób psychoza udzielona (psychosis inducta, lepiej: suggesta, folie a deux). Najczęściej chodzi tu o paranoję indukowaną. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, proktolog, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

WZMOZENIE SUGESTYWNOSCI Juz w prawidlowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia mowy. Pomijamy tutaj znowu ogniskowe zaburzenia neurologiczne u ludzi umysłowo zdrowych, których aparat mowy uległ uszko- dzeniu. Zaburzenia psychiczne mogą się odbijać w wybitny sposób -na mowie chorego. Mowa schizofreników bywa często dziwaczna, używają oni niezwyk- łych zwrotów i wyrażeń, czasem tworzą sobie własne wyrazy, tzw. słowotwory (neologismi). W mowie chorych psychicznie dochodzi do głosu rozkojarzenie (dissociatio) lub rozerwanie związków myślowych (incohaerentia). Stereotypie wyrażają się w mowie uporczywym powtarzaniem tych samych słów lub zdań w odpowiedzi na różne pytania (perseveratio). Jeżeli chory powtarza zdania, słowa, zgłoski pozbawione sensu, lecz wiążące się z sobą tylko według podo- bieństwa rymu lub rytmu, to stereotypie takie określamy nazwą werbige- racji. Stereotypie nie muszą być wyrazem tylko dziwactwa. Melancholicy, zwłaszcza typu organicznego, czasem stereotypowo stękają, zawodzą, jęczą, powtarzają słowa modlitwy. O stereotypiach mamy prawo mówić również w hi- sterii, gdzie dochodzi czasem do ruchowego powtarzania w skrócie urazu psy- chicznego, np. pod postacią powtarzających się rytmicznie ruchów płciowych biodrami, albo wypluwaniem śliny wśród przesadnego krztuszenia się i dła- wienia. Podobne stereotypie ruchowe widuje się w zamroczeniach padaczko- wych, jako powtórzenie wielokrotne przeżytych kiedyś strasznych scen. Tutaj należą również tiki, chociaż ich geneza jest zupełnie inna. Ruchowe te za- sadniczo zjawiska mogą się wyrażać także jako stereotypie mowy pod postacią powtarzających się okrzyków lub słów. Otępienie padaczkowe można czasem rozpoznać po znamiennym sposobie mówienia chorego: mowa powolna, utrud- nione dobieranie słów, rozwlekłość z zatratą wątku myślowego itd. Osobne miejsce zajmuje mutyzm i bezgłos histeryczny (afonia, dysfonia). Rozkojarze- nie w schizofrenii z. utratą kontaktu afektywnego wyraża się często w ten spo- sób, że odpowiedzi chorego nie trafiają w sedno pytania, idą jakby mimo (vor- beireden). Czasem wypowiedzi stają się tak bezładne, że zasługują na określe- nie “sałata słowna” (schizophasia). [patrz też: , rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries