Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Poped do odzywiania moze tez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Popęd do odżywiania może też ulec zboczeniu (parorexia). W ciąży, a także niekiedy u dziewcząt w okresie pokwitania spotykamy takie jakościowe zmiany apetytu (pica e) , np. ochotę na ostre, kwaśne pokarmy, cierpkie owoce itd. Cza- sem zboczenia te dotyczą substancji niejadalnych, np. kredy, . atramentu, tynku. W psychozach zboczenia te dochodzą do potwornych rozmiarów przy zaniku uczucia obrzdzenia. Chorzy pożerają wszelkie obrzydliwości, zjadają stolec własny i- cudzy (koprophagia), wypijają mocz, wychylają zawartość spluwa- czek, piją z muszli ustępowej itd. Nie tylko chorzy umysłowo. ale i niektórzy psychopaci pożerają niekiedy przedmioty niestrawne lub wręcz niebezpieczne. Z ich żołądków operacyjnie lub po sekcji wydobywano zwoje drutów, gwoździ, przedmiotów metalowych, włosów, kamieni, także noże, widelce, szpilki, szkło. Przedmioty te chorzy połykają niekoniecznie w celach samobójczych, ale cza- sem dla zaspokojenia jakiegoś niepojętego łakomstwa, gdyż czynią to wśród wyraźnych oznak przyjemności. b. Nałogi (narcomaniae) stanowią osobną grupę. Chodzi tutaj o ludzi, którzy pod wpływem oddziaływań środowiska wytwarzają w sobie przyzwy- czajenie do przyjmowania pewnych używek. Przeważnie chodzi tutaj o środki odurzające, jak alkohol, morfina, kokaina, haszysz, eter, środki nasenne, prze- ciwbólowe itd. W nałogi te popaść może każdy człowiek w sprzyjających temu warunkach, ale szczególnie podatni w tym, kierunku są ludzie z mniej odpor- nym układem nerwowym z przyczyn wrodzonych, jak psychopaci, czy też na- bytych. Długotrwałe wprowadzanie do ustroju środków odurzających wywołuje prze- wlekłe zatrucie, w wyniku którego cała przemiana materii przestawia się w taki sposób, że trucizna staje się niezbędnym składnikiem metabolizmu. Gdy tylko ustrój nie otrzyma doplywu tego regularnie zażywanego środka, pow- staje “głód”. Nazwa ta podkreśla wybitną analogię z fizjologicznym stanem głodu. Ten sztucznie powstały popęd przejawia się ze szczególną gwałtownoś- cią. Narkoman odczuwa niepokój, lęk, pragnienie, pociąg do używki, dopóki popędu tego nie zaspokoi per fas et nefas. [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Poped do odzywiania moze tez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do wytwarzania odmy opłucnej oraz do jej dopełnień stosowany po- czątkowo azot zastępuje się przez wyjałowione powietrze. Doprowadza się je do jamy opłucnej za pomocą osobnych przyrządów. Odróżnia się dwa ich typy. Zasadnicza różnica między nimi polega na rodzaju rucho- mej przegrody w zbiorniku gazowym. W przyrządach jednego typu taką przegrodą jest płyn znajdujący się w dwóch połączonych z sobą zbiorni- kach walcowatych. Jeden ze zbiorników jest ruchomy, a drugi nieru- chomy albo oba zbiorniki są ruchome względem siebie. Do przyrządów tego typu należy przyrząd Jasińskiego, rozpowszechniony w Polsce. Przyrząd składa się z 2 szklanych zbiorników, pojemności każdy 300 ml i z manometru. Zbiorniki są umocowane w drewnianych imadłach i połączone z sobą u dołu rurką gumową a u góry za pomocą rurek gumowych z rurkami szklanymi, wypełnionymi luźnie wyjałowioną watą stanowiącą jałowy sączek. Przy jednakowym ustawieniu zbiorniki są wypełnione do połowy za- barwionym roztworem sublimatu 1 : 1000. Imadła wiszą na pasku, przymocowanym przez ruchome koło, i mogą być przesuwane swobodnie w górę i w dół w sa- neczkach, tak iż gdy jeden zbiornik unosi się do góry, drugi opuszcza się o tyleż ku dołowi. W środku znajduje się manometr, wypełniony do połowy roztworem sublimatu 1%, mocno zabarwionym eozyną. Od miejsca, oznaczonego zerem, idą w górę i w dół podziałki cm do 39. Jeden koniec manometru jest połączony rurką gumową z kranikiem szklanym, który dalej łączy się za pomocą rurki gumowej z lewym ramieniem widełek szklanych, których prawe ramię jest połączone z kranikiem, zakończonym krótką rurką gumową dla łączenia z sączkami zbiorników. Dolny koniec widełek łączy się ze szklanym ogrzewaczem, za- nurzonym w szklance z gorącą wodą. Drugi koniec ogrzewacza łączy się rurką gu- mową ze szklanym balonikiem wypełnionym watą, balonik zaś łączy się z wężem gumowym, zakończonym nasadą dla kranika, połączonego z igłą do wkłucia. Przy- rząd może być uproszczony przez usunięcie ogrzewacza, gdyż ogrzewanie wprowa- dzanego powietrza jest zbędne. Wtedy dolny koniec widełek łączy się bezpośrednio za pomocą rurki gumowej ze szklanym balonikiem, wypełnionym watą. Posługując się przyrządem Jasińskiego jeden ze zbiorników, opuszcza się tak daleko ku dołowi, by doń spłynął całkowicie roztwór sublimatu ze zbiornika. Teraz sączek zbiornika łączy się z rurką kranika i kranik zamyka się. Wkłu- wając igłę w międzyżebrze otwieramy kranik do manometru. Gdy koniec igły dostanie się już do jamy opłucnej, wtenczas otwiera się kranik i podnosząc zbior- nik a wyciska się powoli w ten sposób powietrze ze zbiornika b do jamy opłucnej. Gdy zbiornik b wypełni się cały roztworem sublimatu a mamy zamiar wprowadzić do jamy opłucnej więcej niż 300 ml powietrza, wtedy zamyka się kranik L i prze- łącza się zbiorniki, mianowicie sączek zbiornika a łączy się z rurką L, a dalej po- stępuje się jak poprzednio: W ten sposób przełączając zbiorniki można wprowadzić do jamy opłucnej dowolną ilość powietrza. Podczas całego zabiegu bada się od czasu do czasu ciśnienie w jamie opłucnej. W tym celu zamknąwszy kranik l otwieramy kranik j i odczytujemy wskazania manometru. [przypisy: , powiększanie piersi, wózki dziecięce, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries