Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fleischmann znalazł tylko u 24 urningów cechy zaznaczonej androgynii. Uzależnianie więc homoseksualizmu od budowy ciała w duchu kretschmeryzmu nie ma klinicznych podstaw. Przeciwko tej teorii przemawia też uleczalność wielu takich przypadków, gdy chorzy zechcieli poddać się leczeniu. Niektórzy dzielą homoseksualizm na praw- dZIWY, który ma być oporny na wszelkie le- czenie, i na rzekomy (pseudohomosexuaLis- mus), który zaliczyć można do biseksualizmu, pozwalającego na pomyślne rokowanie w ra- zie leczenia i korzystnych warunków środo- wiskowych. Homoseksualiści dzielą się w obrę- bie każdej płci na typy męskie ,i kobiece. W stadle homoseksualnym jeden osobnik jest zdobywczy, energiczny, czasem sadystyczny, drugi natomiast podporządkowuje się, po- zwala się zdobywać, wykazuje rysy masochi- styczne. Homoseksualiści typu kobiecego lu- bią przebierać się w szaty kobiece, podczas gdy homoseksualiści typu męskiego okazują skłonność do noszenia się po męsku. W rozpoznawaniu takiego czy innego zboczenia płciowego trzeba się wy- strzegać zbytniej pochopności. Skłonności zboczone mogą się epizodycznie po- jawić u najnormalniejszego człowieka, np. pod wpływem alkoholu jako chwi- lowa i przemijająca ekstrawagancja. Nie jest słuszną rzeczą opierać na takim wydarzeniu daleko idące wnioski i wyciskać na osobniku piętno zboczenia. Rozpoznanie jest uzasadnione, jeżeli zboczony sposób zaspokajania popędu płciowego w sposób trwały i niezastąpiony daje osobnikowi jedyną możliwość osiągnięcia zadowolenia płciowego. Zasady tej nie przestrzegają statystycy. Inaczej bowiem trudno byłoby wytłumaczyć rzekomą częstość niektórych zbo- oczeń płciowych. Tak np. Hirschfeld w r. 1914 na dużym materiale statystycznym obliczył, że liczba homoseksualistów wynosić ma 2% ludności dorosłej. Liczba ta wydaje się stanowczo przesadzona. [przypisy: , rehabiliacja, pierścionek zaręczynowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej Forlanini zalecał początkowo leczenie odmą opłucną: 1. w niepowikłanych przypadkach rozległej i bardzo posuniętej gru- źlicy jednego płuca nawet wtedy, gdy stan chorego jest bezna- dziejny; 2. we wcześniejszych okresach gruźlicy jednego płuca w tych przy- padkach, w których nie można zastosować leczenia higieniczno-die- tetycznego albo w których to leczenie nie odnosi skutku; 3. W gruźlicy obu płuc, jeżeli w jednym z nich zmiany są począt- kowe. Z czasem Forumini zmienił zupełnie swe zdanie i w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych ftizjologów, zaczął usilnie zalecać leczenie odmą w naj wcześniejszym okresie choroby. Obecnie nie ulega już wąt- pliwości, że stosowanie odmy leczniczej tylko w gruźlicy ciężkiej i posu- niętej jest wielkim błędem oraz że metoda ta daje najlepsze wyniki- w okresach początkowych. Poza tym jednak poglądy na wskazania do jej stosowania nie są do dziś dnia zgodne. Osobiści€ sprawę rozstrzygam w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając stopień sił obronnych ustroju, a co do samej sprawy gru- źliczej: 1. jej skłonność do postępowania, w mniejszym stopniu jej rozległość w jednym płucu; 2. zajęcie jednego lub obu płuc; 3. udział opłucnej; 4. zajęcie gruźlicą innych narządów. Leczenie odmą może mieć powodzenie tylko w tych przypadkach, w któ- rych chory ma jeszcze dość sił, odma bowiem jest jedynie czynnikiem sprzyjającym gojeniu się zmian gruźliczych w płucach. Jeżeli siły obronne ustroju są już na wyczerpaniu, to leczenie odmą, wnosząc dodatkowe ob- ciążenie, może nawet szkodzić. Toteż bardzo ciężki stan ogólny chorego, wybitne wyniszczenie i rozleglejsza gruźlica jelit stanowią przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Naczelne wskazanie do leczenia odmą o-płucną stanowią przewlekłe podostre zmiany gruźlicze w płucu z wyraźną skłonnością do postępowania, zwłaszcza do serowacenia i rozpadu z powstawaniem jam. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, proktolog, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries