Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Nałogowe zatrucie.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ponieważ z biegiem czasu nałogowe zatrucie doprowadza do ciężkich organicznych uszkodzeń układu nerwowego ośrodkowego i upośledza w znamienny sposób czynności psychiczne, przeto powstaje błędne koło: słabnie wola narkomana, obniża się jego uczuciowość wyższa, tępieje jego sprawność umysłowa, a tym samym zanikają stopniowo wszelkie hamulce rozumowo-uczuciowe. Powoduje to z kolei coraz lekkomyślniejsze uleganie nałogowi. Dochodzi ostatecznie do tego, że narkoman nie przebiera w środkach, nawet sięga do przestępstwa, byle tylko zdobyć zaspokojenie patologicznego głodu. W związku z przewlekłym zatruciem może przyjść do powikłania psychotycznego. W naszych warunkach najdonioślejszą rolę odgrywają alkoholizm i morfinizm, ale i inne nałogi nie są bez znaczenia. Zagadnieniom tym poświęcimy w dalszym ciągu szczegółowe rozważania. Popęd samozachowawczy może ulegać zaburzeniom w dwojakim kierunku. W pewnych przypadkach bywa on wzmożony, np. w psycho-nerwicach, gdzie troska o własne zdrowie do tego stopnia zaprząta chorego, że myśl ta staje się w jego życiu po prostu ideą nad wartościową. Ponieważ z biologicznego punktu widzenia lęk jest sygnałem w służbie popędu samozachowawczego, przeto wybujałość jego przejawia się z zasady w postaci objawów lękowych. Geneza stanów lękowych bywa zresztą różnoraka, ale ogromną część tych zaburzeń można uważać za spaczenie popędu samozachowawczego. W psychonerwicach lękowych przedmiot lęku bywa z zasady ukryty przed okiem chorego, który albo nie wie, czego się boi, albo lęk swój wiąże niewłaściwie z byle jakim innym przedmiotem. Przy omawianiu fobii powrócimy do tych zagadnień. Przesada popędu samozachowawczego dochodzi do głosu w stanach neurasteniczno-hipochondrycznych, nawet jeżeli one występują w przebiegu melancholii. Zachodzi tu o tyle sprzeczność, że w melancholii dochodzi do obniżenia lub zaniku popędu samozachowawczego, czego wyrazem są dążności samobójcze. Chociaż lęk ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem, zdarza się najczęściej, że właśnie lęk, który jest uczuciem niezmiernie przykrym, popycha chorego do zamachu samobójczego. Dochodzi czasem do takiego paradoksu, że chory targnie się na swoje życie, aby skończyć raz z nieznośnym stanem lęku przed śmiercią. [przypisy: olejki do włosów, kurs sep, odzież termoaktywna]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Nałogowe zatrucie.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dotychczas brak jest typologii charakterologicznej, która by w pewnym układzie klasyfikowała charaktery. Układy takie istnieją raczej w nauce o temperamentach i tam omawia się ubocznie pewne cechy charakterologiczne. Ma to swoje uzasadnienie. O postępowaniu człowieka rozstrzyga bowiem nie abstrakcyjny charakter, gdyż osobnej takiej instancji nie ma, lecz zespół dyspozycji, wśród których najważniejszą niewątpliwie rolę odgrywa życie uczuciowe. Rozróżniamy charaktery, używając do tego celu szeregu przymiotników. Charakter określa się więc jako silny, słaby, chwiejny, zły, dobry, podły, wzorowy, odporny na ujemne wpływy lub nieodporny, stały lub niestały, szlachetny, zbrodniczy itd. Tak jak pojęcie normy w ogóle w naukach przyrodniczych jest trudne do określenia, tak i w tym szczegółowym przypadku nie da się w jednej definicji ustalić, jak ma wyglądać charakter zdrowy, normalny. Ogólnie tylko możemy powiedzieć, że musi on mieć znamiona umożliwiające osobnikowi współżycie z innymi ludźmi zgodne z prawami i warunkami ładu społecznego. Kto narusza warunki ładu społecznego lub prawa, na których ład ten się opiera, ten ma charakter wadliwy, odchylający się od normy. Ocena charakteru zależy od tego, jakie zasady uznamy za normę postępowania osobniczego lub zbiorowego. Za taką normę uznaje się np. zgodność z poczuciem obowiązku, wpojonym człowiekowi przez środowisko, w którym żyje. Zakłada się przy tym, że w środowisku tym rządzą zasady moralne uznane powszechnie za prawidłowe. W pewnych warunkach, np. gdy środowisko jest moralnie złe, osobnik może popaść z nim w konflikt, a mimo to oceniamy jego charakter dodatnio, uznając za sprawdzian ogólnoludzkie, powszechne prawa moralne, nakazujące ludziom zachowywanie pewnych norm etycznych. [patrz też: , kosmetyki organiczne, prawo medyczne, olejki do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries