Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olej lniany’

Wymiana gazów pociaga za soba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymiana gazów pociąga za sobą wzrost ciśnienia w jamie opłucnej, Bywa on czasami tak znaczny, że w parę godzin po wytworzeniu odmy powstaje sinica, duszność, osłabienie tętna i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Wymiana gazów trwa dopóty, dopóki wzajemny stosunek nie ustali się. Rozległe badania Andrzeja Biernackiego (292 podwójnych oznaczeń w 35 przypadkach odmy opłucnej leczniczej niepowikłanej) stwierdziły, że gdy to nastąpi, skład mieszaniny gazowej w jamie opłu- cnej jest następujący: CO2- od 4,01 do 7,6%, średnio 6,47%; O2 – od 1,03 do 8,11%, średnio 3,97% i N2 – od 86,41 do 93,62910, średnio 89,56910. Inny jest skład mieszaniny gazowej w odmach powikłanych wysiękowym zapaleniem opłucnej w okresie zapalnym: CO2 od 8,51 do 10,65%; 02 – od 0,81 do 3,59%, średnio 1,86910 i: N2 – od 86,19 do 89,82910, średnio 88,63%. Znaczniejszy ubytek ilości tlenu i wybitniejsze zwiększenie ilości dwutlenku węgla cechujące odmę opłucną, powikłaną wysiękowym za- paleniem opłucnej, powstały w kilku przypadkach, badanych przez Biernackiego; we wczesnym okresie zapalenia opłucnej, gdy nie mogło być mowy o wytwarzaniu się dwutlenku węgla i zużyciu tlenu wskutek życiowych procesów składników komórkowych wysięku. Odmiennego zachowania, się gazów w odmach z wysiękiem opłucnym nie można za- tem przypisywać tym procesom, jak to przypuszcza większość badaczów. Ilość mieszaniny gazowej w jamie odmowej. po ustaleniu się jej składu zaczyna się zmniejszać, Następuje to tym szybciej, im opłucna z jej na- czyniami włoskowatymi jest mniej zmieniona. Skład mieszaniny jednak nie ulega już większym zmianom. Wchłanianie się powietrza, wprowadzonego do jamy opłucnej) pociąga za sobą w większości przypadków konieczność dopełnienia odmy już na- stępnego dnia. W tym celu wprowadza się do jamy opłucnej powoli tym samym otworem do 300-500 ml powietrza. Większej ilości powietrza na . raz nie należy wprowadzać, by nie zmieniać w zbyt krótkim czasie sto- sunków w klatce piersiowej. W ogóle do należytego odprężenia płuca na.- leży dążyć częstszymi, lecz niewielkimi dopełnieniami. [przypisy: , olejki do włosów, olej lniany, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Wymiana gazów pociaga za soba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Statystyki inne, oparte na spostrzeżeniach u chorych znajdujących się w jednakowych warunkach materialnych, mieszkaniowych i pracy (Rite- rowski i inni), nie potwierdzają jednak tej zależności wysięków opłuc- nych w toku leczenia odmą opłucną od wpływów atmosferycznych. Wpływ wieku na częstość wysięków opłucnych w przebiegu lecze- nia odmą opłucną nie jest wyraźny, jak to wynika z zestawienia O. Soko- łowskiego. Wiek a częstość wysięków opłucnych wtoku leczenia odmą opłucną Niektórzy twierdzą, że wysięki opłucne w toku odmy leczniczej są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W statystyce Sokołowskiego częstość wysięków wynosi u kobiet, leczonych odmą po jednej stronie 34%, u mężczyzn – 23,1%, Uwzględniając postulat jednakowych warunków Reiterowski miał, na odwrót na 158 mężczyzn i 147 kobiet wysięki u mężczyzn w 49,3 % (78 przypadków) i u kobiet w 45,6 % (67 przypadków). Na częstość wysięków opłucnych wywierają wpływ zrosty opłucne poprzedzające leczenie odmą opłucną, One bowiem zawierają nieraz gruzełki, masy serowate itd. i nierzadko rozrywają się w toku leczenia odmą. Według O. Sokołowskiego wysięki opłucne zdarzają się najczę- ściej wtedy, gdy istnieją tylko zrosty górne płaszczyznowe, (w 50% przypadków), rzadziej gdy równocześnie są zrosty płaszczyznowe górne i dolne (w 37,2%) i dalej w kolei coraz mniejszej częstości – gdy w oko- licy szczytów płuc są tylko zrosty postronkowate a w dolnej części płuc płaszczyznowe (23,2%) i wreszcie, gdy w górnej części płuc nie ma zu- pełnie zrostów a są tylko zrosty dolne płaszczyznowe (20,7%). Zatem największe niebezpieczeństwo dołączenia się wysięku stanowi przyrośnięcie górnego płata – prawdopodobnie dlatego, że tutaj znajdują się najczęściej niewygojone gruzełki, które zakażają jamę opłucną przy nadrywaniu się zrostów, rozciąganych odmą. Prócz tego sprawa gruźlicza przebiega tutaj w płucu przeważnie blisko opłu- cnej i bywa nieraz rozległa. [podobne: , odzież bhp, olej lniany, Depilacja laserowa ]

Comments Off