Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Poniewaz z biegiem czasu nalogowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ponieważ z biegiem czasu nałogowe zatrucie doprowadza do ciężkich orga- nicznych uszkodzeń układu nerwowego ośrodkowego i upośledza w znamienny sposób czynności psychiczne, przeto powstaje błędne kolo: słabnie wola nar- komana, obniża się jego uczuciowość wyższa, tępieje jego sprawność umysłowa, a tym samym zanikają stopniowo wszelkie hamulce rozumowo-uczuciowe. Po- woduje to z kolei coraz lekkomyślniejsze uleganie nałogowi. Dochodzi ostatecz- nie do tego, że narkoman nie przebiera w środkach, nawet sięga do przestęp- stwa, byle tylko zdobyć zaspokojenie patologicznego głodu. W związku z prze- wlekłym zatruciem może przyjść do powikłania psychotycznego. W naszych warunkach najdonioślejszą rolę odgrywają alkoholizm i morfinizm, ale i inne nałogi nie są bez znaczenia. Zagadnieniom tym poświęcimy w dalszym ciągu szczegółowe rozważania. c. Poped samozachowawczy może ulegać zaburzeniom w dwo- jakim kierunku. W pewnych przypadkach bywa on wzmożony, np. w psycho- nerwicach, gdzie troska o własne zdrowie do tego stopnia zaprząta chorego, że myśl ta staje się w jego życiu po prostu ideą nadwartościową. Ponieważ z biologicznego punktu widzenia lęk jest sygnałem w służbie popędu samoza- chowawczego, przeto wybujałość jego przejawia się z zasady w postaci obja- wów lękowych. Geneza stanów lękowych bywa zresztą różnoraka, ale ogromną część tych zaburzeń można uważać za spaczenie popędu samozachowawczego. W psychonerwicach lękowych przedmiot lęku bywa z zasady ukryty przed okiem chorego, który albo nie wie, czego się boi, albo lęk swój wiąże niewłaś- wie z byle jakim innym przedmiotem. Przy omawianiu fobii powrócimy do tych zagadnień. Przesada popędu samozachowawczego dochodzi do głosu w sta- nach neurasteniczno-hipochondrycznych, nawet jeżeli one występują w prze- biegu melancholii. Zachodzi tu o tyle sprzeczność, że w melancholii dochodzi do obniżenia lub zaniku popędu samozachowawczego, czego wyrazem są dążności samobójcze. Chociaż lęk ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem, zdarza się najczęściej, że właśnie lęk, który jest uczuciem niezmiernie przykrym, popy- cha chorego do zamachu samobójczego. Dochodzi czasem do takiego paradoksu, że chory targnie się na swoje życie, aby skończyć raz z nieznośnym stanem lęku przed śmiercią. [przypisy: , olejki do włosów, kurs sep, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Poniewaz z biegiem czasu nalogowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rzadkich przypadkach przyroda dostarcza dowodów klinicznych hormo- nalnego pochodzenia homoseksualizmu. Ott (1954) opisał przypadek dziewczyny, która ok: 1819 r. życia zaczęła się fizycznie przemieniać w mężczyznę: rozrost łechtaczki, męski zarost twarzy i owłosienia części płciowych, zanik sutków, zanik tłuszczu okolicy bioder, zmiana głosu itd. Równolegle z tymi przemianami pojawił się wybitny popęd homoseksualny. Po pewnym czasie chora zapadła na psychozę schizofrenoidalną. Zabiegiem operacyjnym usunięto nowotwór prawego jajnika, badaniem histologicznym stwierdzono arrhenoblastoma. Po operacji stopniowo cofnęła się psychoza, pod względem cielesnym nastąpiła wyraźna refeminizacja (ryc. 16-18), a równo- legle z tym nastąpił zanik skłonności homoerotycznych. Przypadek ten oczy- wiście nie uprawnia do uogólnień, gdyż w większości przypadków, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o skłonności biseksualne, homoseksualizm jest wyrazem spa- czonych działaniem środowiskowym odruchów warunkowych. W Klinice Cho- rób Psychicznych AM w Gdańsku obserwowaliśmy analogiczny przypadek. W związku z tym warto zastanowić się nad genezą poczucia płci. Nie- wątpliwie wychowanie i wpływy środowiskowe odgrywają ogromną rolę, ale bynaj- mniej nie jedyną i nie pierwotną. Poczucie płci zależy od warunków wewnątrzwy- dzielniczych, których istota zależy z kolei od wytworzenia się gonad albo męskich, albo żeńskich. Samo przechylenie się płci na tę lub tamtą stronę stoi w związku z liczbą i jakością chromosomów. Jak wiadomo, jajko kobiety posiada 22 chromo- somy somatyczne A i jeden chromosom seksualny X; plemnik natomiast posiada oprócz 22 chromosomów somatycznych dwojakie chromosomy seksualne: albo X, albo Y. Połączenie jajka z plemnikiem doprowadza przeto do powstania pierwszej komórki zarodkowej (i jej komórek potomnych) albo męskiej zawierającej po zsumo- waniu chromosomów 44 A + XY, albo żeńskiej odpowiadającej formule 44 A + XX.• Komórki ciała normalnej kobiety poznać po metachromatycznym ciałku chromaty- nowym, którego komórki mężczyzny są pozbawione. W ślad za tą płcią chromaty- nową wytwarza się ok. 45 dnia życia płodowego płeć gruczołowa (sexus gonadicus), od której w dalszym rozwoju zależy płeć hormonalna. Z kolei między 50 a 60 dniem życia płodowego kształtuje się płeć genitalna wewnętrzna, a po 60 dniu, zazwyczaj przed upływem 5 miesiąca, różnicuje się płeć genitalna zewnętrzna. Mówi się ponadto o płci somatycznej, która wyraża się cechami morfologicznymi znamiennymi dla obojga płci oraz o płci gametycznej, czyli zdolności wytwarzania jajek lub plemni- ków. Natomiast jest sprawą wciąż jeszcze niezupełnie wyjaśnioną i sporną, od czego zależy płeć psychiczna, czyli poczucie płci męskiej lub kobiecej, Pewne światło na to zagadnienie rzucają badania nad stanami międzypłciowymi (status intersexuales). [hasła pokrewne: , domowe sposoby na trądzik, Prywatne przedszkole Kraków, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries