Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież bhp’

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY. Zaburzenia te wykazują pewne podobieństwo do czynności popędowych o tyle, że odpada tutaj ośrodkowe kierownictwo działań. Działania automatyczne przebiegają samodzielnie, chory może ich w ogóle nie zauważyć, może nie przeżywać ich chcenia i wykonywania. Jeżeli działanie takie trwa dłużej, to chory może się stać ich biernym widzem, tak jakby to nie on działał. W taki sposób częstokroć opisują schizofrenicy swoje mniej lub więcej niedorzeczne działania. Coś podobnego zachodzi w histerycznych stanach “transu”. Ręka może tu sama pisać, usta mówić, ciało pantomimicznie coś wyrażać, a ;,medium” jakby przy tym spało. Zjawiska te wykorzystywane bywają do oszukańczych celów, np. dla propagandy spirytyzmu i demonizmu. W wielu przypadkach chorzy wyrażają w ten sposób myśli, których by nie chcieli ujawnić, np. wypowiadając słowa świętokradcze lub nieprzyzwoite (koprolalia automatica). Być może niektóre działania popędowe da się utożsamić z działaniami automatycznymi, np. popęd do podpalania, do kradzieży, do okresowego pijaństwa, do zabijania. Czasem można ustalić padaczkowe tło tych działań popędowych dokonanych w stanach zamroczenia, czasem jednakże brak dowodów w tym kierunku. Schizofrenicy skarżą się czasem albo że zamierzone przez nich działania przebiegają same bez udziału ich woli, albo też odwrotnie, że członki ich wykonują pewne czynności wbrew ich woli, tak że czują się oni bezsilni wobec własnych działań, które jakby podlegały jakiejś obcej woli. Bliższa analiza tych zjawisk w histerii wykazuje zresztą, że nie jest to żadna obca wola, lecz że chodzi tu o własne impulsy chorego. Chorobliwe automatyzmy może będzie łatwiej zrozumieć, jeżeli porównamy je do automatycznych czynności prawidłowych, na jakich czasem ktoś się złapie, np. dłubanie w nosie w towarzystwie, drapanie się w okolicy odbytu. Podobny automatyzm wykazują w większości przypadków stereotypie ruchowe. Daleko idące podobieństwo do opisanych zjawisk wykazują automatyzmy w zakresie czynności myślowej. Schizofrenicy skarżą się niekiedy na natłok myśli, odczuwany tak, jakby to nie ich jaźń, lecz jakaś obca w nich myślała. Czasem są to myśli, które chory sam by wysnuł, czasem jednak myśli przeciwne jego świadomym zapatrywaniom i uczuciom. Myśli i wyobrażenia tego typu, pojawiające się zarówno w schizofrenii, jak i w padaczkowych równoważnikach psychotycznych, bywają wyrazem rozpadu osobowości i trudno je zazwyczaj odgraniczyć od natręctw myślowych. Te ostatnie opisywane są z zasady mimo wszystko jako myśli i wyobrażenia własne, a nie obce, chociaż i one pojawiają się przymusowo i automatycznie, jak gdyby były narzucone. W zjawiskach tych i przebieg myślenia, i treść myśli zdają się być wyjęte spod władzy dowolnego chcenia. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, gabinet ginekologiczny, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dokonuje się czasem porównania płci chromosomów jąder komórkowych ustroju z poczuciem psychoseksualnym. Jeszcze w r. 1936 Lang wypowiedział hipotezę, że homoseksualiści i transwestyci mają płeć chromosomów ustroju przeciwną płci określonej anatomicznie, mają więc płeć zgodną z ich poczuciem psychoseksualnym. Badania M. Bleulera i Wiedemanna (1956 r.) obaliły tę hipotezę. Autorzy ci poddali badaniu specjalną techniką prostą i niezawodną krwinki białe wielojądrzaste większej liczby homoseksualistów i transwestytów i dowiedli we wszystkich przypadkach, że płeć chromosomów jest zgodna z płcią anatomiczną, a przeciwna płci przeżywanej psychicznie. Wyniki tych badań przemawiają więc raczej za psychogenezą omawianych zaburzeń.
CHARAKTER, TEMPERAMENT, OSOBOWOŚĆ. WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Pojęcia charakter, temperament, osobowość nie mają ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia. Zakresy tych pojęć zdają się na siebie zachodzić. U różnych autorów spotyka się też różne definicje tych pojęć, nie zawsze jasno od siebie odgraniczone. Niektórzy twierdzą, że w ogóle w stosunku do struktury życia psychicznego trudno znaleźć szablony, które by na wzór anatomii oddawały stałe i niezmienne cechy strukturalne, istotą życia psychicznego jest bowiem jego zmienność, różnorodność, płynność i chwilowość. Skrajny ten pogląd jest niewątpliwie mylny. W przyrodzie nie ma 2 twarzy do siebie zupełnie podobnych, gdyż liczba możliwych wariantów jest wprost nieskończona. Mimo to możliwa jest anatomia twarzy ludzkiej i fizjognomika, a nawet klasyfikacja typologiczna. To samo dotyczy psychiki. Mimo swej zmienności i płynności posiada ona pewne trwalsze cechy strukturalne, które niezależnie od różnic osobniczych dadzą się naukowo opisać, a nawet typologicznie pogrupować. Przez charakter rozumie się ogół dyspozycji psychicznych, które rozstrzygają o postępowaniu człowieka. Ma się tutaj na myśli pewne znamiona woli, pewne sposoby reagowania uczuciowego na określone sytuacje lub bodźce, szczególnie zasady postępowania w życiu, opierające się na uczuciowości wyższej, z uwzględnieniem stanu hamulców rozumowych i uczuciowych, od których zależą postanowienia i działania. [więcej w: , odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ścieków, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries