Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

ZABURZENIA ZYCIA POPEDOWEGO a. Poped

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA ZYCIA POPĘDOWEGO a. Popęd do odżywiania może doznać różnych chorobliwych prze- mian. Przy jego wzmożeniu (poLyphagia psychogenes) chorzy odznaczają się niezwykłą żarłocznością. Mimo że bardzo dużo jedzą, wciąż skarżą się na dot- kliwy głód, są przy tym bardzo niewybredni. Ma się tutaj oczywiście na myśli wzmożone łaknienie wywołane nie warunkami hormonalnymi, jak w cukrzycy, lecz spowodowane zaburzeniami psychicznymi w rodzaju schizofrenii, oligo- frenii, niektórych zespołów organicznych. Żarłoczność ta może posuwać się tak daleko, że chorzy połykają pokarmy w wielkich ilościach nie przeżute, byle tylko jak najwięcej zjeść. Zdarza się przy tym niekiedy udławienie. Obżarstwo bywa też czasem cechą psychopatyczną. Daleko częstszym i groźniejszym objawem jest osłabienie lub zanik tego po- pędu (abrosia). Niektórzy wierzą w istnienie osobnej jednostki nozógraficznej, tzw. anorexia mentaLis essentiaLis, która polega na samoistnym zaniku łaknie- nia. Nie chodzi tu o charłactwo pochodzenia przysadkowego, zespól: Glińskiego- Simmondsa, co najwyżej niektórzy autorzy szukają przyczyny w międzymózgo- wiu w znaczeniu diencefalozy. Są jednak przypadki, które ze stanowiska we- wnątrzwydzielniczego nie przedstawiają zaburzeń, a jednak chory odżywia się coraz słabiej, chudnie, a na wszelkie perswazje ma jedyną odpowiedź, że nie ma łaknienia. Przypadki takie spotyka się szczególnie często w wieku pokwita- nia. Czasem chodzi tu o brak łaknienia spowodowany stanami podgorączko- wymi. Jeżeli wyłączymy wszelkie uchwytne przyczyny i ograniczymy się do rozważań nad “esencjalnym” zanikiem łaknienia, to raczej podnieść trzeba, że dokładne badanie psychiatryczne często wykrywa schizofrenię prostą, czasem z przewlekłymi cechami katatonicznymi. Belloni (1958) widzi w przypadkach tych, podobnie jak i w przypadkach toksykomanii, psychopatyczną skłonność do uśmierzania niezwykłych potrzeb czuciowo-ustrojowych, przy czym autor ten zalicza te przypadki do psychoz, którym nadano nazwę cenestophrenies. Meyer (1961) widzi w jednostce tej zespół występujący pod trojaką postacią: jako wy- chudzenie pokwitaniowe, jako anorexia chronica i jako odczyn nerwicowy. Spo- śród 20 chorych pierwszej najliczniejszej grupy w 3 przypadkach chodziło o schi- zofrenię, w przeważającej większości przypadków autor stwierdzał cechy oso- bowości anankastycznej; z katamnez wynikało, że z grupy tej 3 chorych zmarło, a 7 wyleczyło się. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, kosmetyki organiczne, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

ZABURZENIA ZYCIA POPEDOWEGO a. Poped

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Popęd do odżywiania może też ulec zboczeniu (parorexia). W ciąży, a także niekiedy u dziewcząt w okresie pokwitania spotykamy takie jakościowe zmiany apetytu (pica e) , np. ochotę na ostre, kwaśne pokarmy, cierpkie owoce itd. Cza- sem zboczenia te dotyczą substancji niejadalnych, np. kredy, . atramentu, tynku. W psychozach zboczenia te dochodzą do potwornych rozmiarów przy zaniku uczucia obrzdzenia. Chorzy pożerają wszelkie obrzydliwości, zjadają stolec własny i- cudzy (koprophagia), wypijają mocz, wychylają zawartość spluwa- czek, piją z muszli ustępowej itd. Nie tylko chorzy umysłowo. ale i niektórzy psychopaci pożerają niekiedy przedmioty niestrawne lub wręcz niebezpieczne. Z ich żołądków operacyjnie lub po sekcji wydobywano zwoje drutów, gwoździ, przedmiotów metalowych, włosów, kamieni, także noże, widelce, szpilki, szkło. Przedmioty te chorzy połykają niekoniecznie w celach samobójczych, ale cza- sem dla zaspokojenia jakiegoś niepojętego łakomstwa, gdyż czynią to wśród wyraźnych oznak przyjemności. b. Nałogi (narcomaniae) stanowią osobną grupę. Chodzi tutaj o ludzi, którzy pod wpływem oddziaływań środowiska wytwarzają w sobie przyzwy- czajenie do przyjmowania pewnych używek. Przeważnie chodzi tutaj o środki odurzające, jak alkohol, morfina, kokaina, haszysz, eter, środki nasenne, prze- ciwbólowe itd. W nałogi te popaść może każdy człowiek w sprzyjających temu warunkach, ale szczególnie podatni w tym, kierunku są ludzie z mniej odpor- nym układem nerwowym z przyczyn wrodzonych, jak psychopaci, czy też na- bytych. Długotrwałe wprowadzanie do ustroju środków odurzających wywołuje prze- wlekłe zatrucie, w wyniku którego cała przemiana materii przestawia się w taki sposób, że trucizna staje się niezbędnym składnikiem metabolizmu. Gdy tylko ustrój nie otrzyma doplywu tego regularnie zażywanego środka, pow- staje “głód”. Nazwa ta podkreśla wybitną analogię z fizjologicznym stanem głodu. Ten sztucznie powstały popęd przejawia się ze szczególną gwałtownoś- cią. Narkoman odczuwa niepokój, lęk, pragnienie, pociąg do używki, dopóki popędu tego nie zaspokoi per fas et nefas. [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, powiększanie piersi, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off