Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach psychotycz- nych zjawiska te przybierają postać znamiennych objawów chorobowych, I tak: a. Negatywizm bierny polega na tym, że chory poleceń naszych nie spełnia, zachowuje wobec nich obojętność, rzadziej zaś zachowuje się tak, jakby już chefał je spełnić, lecz powstrzymywało go w tym zamiarze otamowanie woli. Negatywizm może się wyrażać również opornością wobec własnych impul- sów (negatywizm wewnętrzny). b. Negatywizm czynny: chory wykonuje odwrotność tego, co za- mierza lub co mu polecamy uczynić. Jeżeli każemy mu się zbliżyć, zrobi właśnie krok wstecz, jeżeli usiłujemy go posunąć wstecz, na przekór poruszy się na- przód. Podobnie zachowuje się przy badaniu. Gdy każemy mu oddychać głę- boko, wstrzymuje oddech, gdy prosimy go, aby otworzył oczy, zaciska je itd. Czasem udaje się skłonić chorego do wykonania naszej woli w ten sposób, że dajemy mu polecenia odwrotne. W pewnym przypadku katalepsji histerycz- nej udawało się nam przezwyciężyć mutyzm chorej w ten sposób, iż nakazy- waliśmy jej milczenie. Niekiedy na nakazy chorzy negatywistyczni odpowiadają wybuchem gniewu. c. Katalepsja sztywna, o której już powyżej była mowa, jest naj- wybitniejszym wyrazem zaniku sugestywności, a zarazem odwrotnością auto- matyzmu. Osiągalne drogą hipnozy zesztywnienie ciała, wywoływane dawniej na estradzie w czasie popisów hipnotyzerskich, osiągało taki stopień, że “me- dium” można było jak deskę rozciągnąć między dwoma krzesłami, siadając na nim jak na ławce. Doświadczenia te, szkodliwe dla zdrowia i dzisiaj niedozwo- lone, są z jednej strony wyrazem wzmożonej sugestywności, z drugiej strony jednak łatwo mogą przejść w odwrotność, tak że doprowadzenie uśpionego do stanu prawidłowego napotykało czasem na ogromne trudności. Oznacza to, że i katalepsja woskowata, i sztywna pochodzą z jednego źródła, jakim są anta- gonistyczne ośrodki ruchowo-wegetatywne w międzymózgowiu, zależne nor- malnie od kory. Zespół kataleptyczny psychotyczny wykazuje też nierzadko cechy mieszane, a więc obok objawów sugestywności wzmożonej mogą wystę- pować objawy sugestywności obniżonej, np. w znaczeniu negatywizmu bier- nego lub czynnego. Sprawy te bynajmniej nie są natury schizofrenicznej, cho- ciaż. bardzo często wikłają katatonię hipokinetyczną i wyciskają na jej obrazie klinicznym niezapomniane piętno. [patrz też: , rozstanie, medycyna estetyczna, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

W stanach psychotycz- nych zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W życiu codziennym, a także w niektórych naukach normatywnych duży nacisk kładzie się na wartościowaniu, na ocenie moralnej postępków ludzkich i ich pobu- dek, wnosząc stąd o znamionach charakteru danej jednostki. W tym znaczeniu mówi się O braku charakteru, Jeżeli ktoś w podobnym położeniu raz postępuje tak, kiedy indziej inaczej, nie wykazując stałych zasad postępowania i ulegając chwiejnie chwi- lowym pobudkom i wpływom. Brak charakteru polega tu na tym, że zachowania się tego osobnika nie da się przewidzieć, a więc nie można na nim polegać. Określe- nie “brak charakteru” jest oczywiście nieścisłe, podobnie jak powiedzenie, że ktoś “ma charakter”. I człowiek bez charakteru, i człowiek z charakterem mają, rzecz prosta, charakter, chociaż różni się on u obydwóch osobników pewnymi cechami. Charakterologia przyrodnicza zajmuje się opisem charakterów ludzkich i ich kla- syfikacją według znamiennych cech ogólnych i jednostkowych, z dążeniem do nauko- wego wyjaśnienia genezy tych cech i różnic. Wartościowanie moralne nie jest tutaj celem w sobie, jak w naukach normatywnych, lecz jednym z warunków trafności opisu. Jeżeli w naukach normatywnych, np. w etyce, pedagogice, mówimy o pewnych zaletach i wadach charakteru, to przyświeca ham jako norma pewien ideał, wzór charakteru, utworzony za pomocą sprawdzianów moralnych, do którego należy dążyć w działalności wychowawczej, moralizatorskiej itp. Natomiast w psychologii przy- rodniczej za normę uważamy. niekoniecznie charakter najlepszy, naj silniej szy, naj- stalszy, najodporniejszy na ujemne sugestie itd., lecz raczej cnarakter przeciętny, zdrowy, -”normalny” Charaktery ze stanowiska etyki najbardziej zbliżone do ideału przyrodnik uzna za ponadnormalne. Podobnie postępujemy w ocenie sprawności intelektualnej, widząc w geniuszu zjawisko ponadnormalne. Powinniśmy to mieć na uwadze, jeżeli chcemy zrozumieć różnicę, jaka zachodzi między pojęciem charakteru popularnym a naukowoprzyrodniczym. [więcej w: , firma sprzątająca, medycyna estetyczna, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries