Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Dluzsze pozostawanie wysieku jest niebezpieczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższe pozostawanie wysięku jest niebezpieczne ze względu na możli- wość przejścia jego w zimny ropniak opłucny albo powstania zrostów opłucnych i zarośnięcia jamy opłucnej. Wypuszczając wysięk odmę pod- trzymuje się nadal. Z takim ogólnie przyjętym postępowaniem nie godzi się szkoła wło- ska z Moreilim na czele. Wychodząc z założenia, że dołączenie się wy- sięku opłucnego zmniejsza spoczynkowy stan płuca, żąda MoreUi jak naj wcześniejszego usuwania wysięku i zwlekanie uważa za błąd lekarski. Inni znowu polecają odmienne postępowanie, zależnie od tego, czy wysięk surowiczo-włóknikowy jest wczesny, czy późny, zaliczając do wy- sięków wczesnych te, które powstają. w pierwszych 6 miesiącach lecze- nia odmą, do późnych zaś – o wiele rzadszych – powstające po 1/2-2 latach leczenia. W przypadkach dużego wysięku wczesnego wypuszcza się od razu znaczną jego ilość i zastępuje się go powietrzem, a to dla umożliwienia sobie kontroli zmian w płucu oraz zapobieżenia odkładam a się na opłucnej złogów włóknika z następowym wytwarzaniem się roz- ległych zrostów, które uniemożliwiają dalsze leczenie odmą. W przypad- kach wysięku późnego zrosty powstające w razie niewypuszczenia wy- sięku, nie pociągają za sobą tych niepożądanych następstw, które wi- dzimy przy zrostach wczesnych, sprawa bowiem płuca jest już prze- ważnie opanowana przez dług-e leczenie odmą. Zatem w przeciwieństwie do wysięku wczesnego, w przypadkach wysięku późnego poleca się wy- puszczanie wysięku tylko w razie wskazania życiowego oraz ujawnienia sprawy czynnej gruźliczej w miąższu płucnym. Benedykt Grass wychodząc z założenia, że kardy wysięk w toku lecze- nia gruźlicy płuc odmą opłucną jest gruźliczy i zawiera w 100% przy- padków zjadliwe prątki Kocha, stosuje się u wszystkich chorych z burzli- wie przebiegającym wysiękiem opłucnym przepłukiwania jamy opłucnej słabym roztworem Lugola, natomiast pozostawia bez tego leczenia wy- sięki o przebiegu łagodnym. Polecono także, gdy dołącza się zapalenia opłucnej, wlewanie do jamy opłucnej 20 ml 20% wodnego roztworu glu- konianu wapniowego (calcium gluconatum) a to dla powstrzymania gro- madzenia się wysięku. Wysięki ropne, powstające w toku leczniczej odmy opłucnej u cho- rych na gruźlicę płuc, mogą być pochodzenia gruźliczego albo miesza- nego. [podobne: , catering dietetyczny, logopeda warszawa, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Dluzsze pozostawanie wysieku jest niebezpieczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W hipoki- netycznej postaci katatonii wszystkie ruchy są zwolnione (bradykinesis). Róż- nica między bradykinezą katatoniczną a parkinsonistyczną zdaje się być natury genetycznej: pierwsza zdaje się być głównie pochodzenia korowego, druga pod- korowego. Czy w melancholii chodzi o pierwotną apatię i abulię, czy o zahamo- wanie wtórne, trudno arbitralnie rozstrzygnąć. W każdym razie i tutaj widzi się znaczne zwolnienie czynności ruchowych, a chorzy skarżą się na nieprze- zwyciężone trudności w powzięciu najbłahszego postanowienia. Na przeszkodzie ich zdaniem stoi tutaj nie tylko zanik energii, ale głównie liczne obawy, skru- puły, przewidywania możliwych nieszczęść itd. Podobnie rzecz ma się w psy- chonerwicowych niedowładach woli. Do szczytu dochodzą te zjawiska w osłu- pieniu (stupor), w którym dochodzi do zupełnego bezruchu. b. Otamowanie oznacza podobny stan, posiadający jednakże trwałość względną, gdyż każdej chwili nagle może przeminąć, lub nawet przejść w stan podniecenia, tak jak gdyby nagle usunięto tamę zagradzającą drogę napędowi. Szczególnie w schizofrenii widuje się te zjawiska: ruchy przebiegają prawid- łewo, nagle rozpoczęta czynność ulega otamowaniu, aby po pewnym czasie znowu podjąć swój tok. Te same zjawiska omawialiśmy powyżej w stosunku do czynności myślowych. c. Osłupienie (stupor) może być rozmaitego pochodzenia. Do stanu tego może dojść zarówno drogą zahamowania czy otamowania, jak też i przez pier- wotny zanik napędu psychoruchowego. Z tego względu omawiamy ten bardzo ważny zespół objawów w osobnym rozdziale. W stanie osłupienia hipokineza osiąga poziom akinezy. Chory przy jasnej świadomości leży, siedzi, stoi bez ruchu, zachowując zupełne milczenie (mutismus), nie reagując na bodźce zew- nętrzne, nie nawiązując żadnego kontaktu uczuciowego lub intelektualnego z otoczeniem, odmawiając też przyjmowania pokarmów i napojów, przeważnie także zanieczyszczając się moczem i kałem. W stanie takim, określanym rów- nież nazwą attonitas, wszystkie siły żywotne zdają się być zahamowane, cale życie popędowe jakby wygasłe. [więcej w: , odzież dla dzieci, logopeda warszawa, infekcje intymne ]

Comments Off

« Previous Entries