Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Niektórzy tlumacza powstanie wysieku oplucnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy tłumaczą powstanie wysięku opłucnego w toku leczenia odmą płucną zakażeniem jamy opłucnej prątkami gruźlicy przy nad- rywaniu się wiotkich zrostów szczytowych lub wnękowych, zawierają- cych niewygojone gruzełki, albo przy przebiciu się do jamy opłucnej płuc- nego ogniska gruźliczego. Toteż zapalenie opłucnej zdarza się znacznie częściej w przypadkach odmy częściowej niż całkowitej. Inni, zwłaszcza Bard, sądzą, że naj częstszą przyczyną wysięku opłucnego w toku lecze- nia odmą opłucną bywa przetoka opłucno-płucna. Przetoki opłucno-płucne o przebiegu zupełnie bezobjawowym powstają w toku leczenia odmą opłucną bardzo często wskutek oderwania zrostu w miej- scu przyczepu płucnego albo wskutek pęknięcia rozdętego pęcherzyka płucnego. Hieronim Reiterowski zastanawia się, czy chorzy, u których powstają w toku leczenia odmą wysięki opłucne, nie są obarczeni skazą wysiękowo-limfatyczną Czernyego cechującą się silniej- szym oddziaływaniem ustroju na wszelkie bodźce. Według Michała Tela- tyckiego, naj częstszą przyczyną zapalenia opłucnej w toku leczenia o-dmą opłucną jest stałe drażnienie opłucnej przez napinanie przy nagłym ru- chu oddechowym obu jej blaszek przez zrosty. Olgierd Sokołowski zwraca uwagę na rolę patogenetyczną znaczniejszych ciśnień w jamie opłucnej i przytacza na dowód zestawienie obejmujące 1.032 przypadki odmowe. Częstość wysięków opłucnych w przypadkach ujemnych jest dwukrotnie mniejsza niż przy ciśnieniach bliskich zera i 3,5-krotnie od częstości przy ciśnieniach dodatnich. Zależnie 00 wpływu wysokości ciś- nienia w jamie opłucnej, przy którym stosuje się odmę, wysięki opłucne są w czasie tego leczenia rzadsze u dzieci niż u dorosłych, u dzieci bo- . wiem trudniej otrzymać wysokie ciśnienie w jamie opłucnej, gdyż ich śródpiersie jest łatwo przesuwalne. Wysięki w toku Ieczenia odmą opłucną są również rzadsze w przypadkach odmy obustronnej, być może, właśnie dlatego, że stosuje się wtedy w ogóle niższe ciśnienie. Częstość powikłania odmy opłucnej leczniczej zapaleniem opłucnej po- daje się różnie. Niektórzy twierdzą nawet, że wysięk opłucny towarzyszy każdej odmie leczniczej. [hasła pokrewne: , odzież bhp, odzież termoaktywna, krem neutrogena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Niektórzy tlumacza powstanie wysieku oplucnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnością poprzedniego. Czło- wiek znajduje zadowolenie i rozkosz w doznawaniu udręczeń z rąk partnera miłosnego. Sadyści i masochiści dopełniają się więc wzajemnie, chociaż stadła takie widuje się rzadko. Najczęściej zresztą jeden i ten sam osobnik posiada obie skłonności, z tym, że jedna z nich przeważa. Homoseksualizm (uranizm) jest popędem płciowym skierowanym do tej samej płci. Zboczeniem tym bywają dotknięci zarówno mężczyźni (urning), jak i kobiety (urninda). Popęd ten często wyraża się tylko platonicznie, a prze- jawy jego niczym się nie różnią od miłości heteroseksualnej. W pewnej, nie- małej liczbie przypadków, zresztą pomyślni ch pod względem rokowniczym, zachowany jest równocześnie popęd płciowy do płci przeciwnej, lecz zwykle w słabszym stopniu j(bisexualismus). Zboczenie to zaznacza się czasem już we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli skłonności te nie są wyłączne, to zjawisko to uważa się za fizjologiczne stadium rozwojowe, którego koniec przypada w pra- widłowych warunkach na okres pokwitania. U pełnych homoseksualistów stwierdza się wstręt do płci przeciwnej. Niektórzy homoseksualiści są zadowo- leni ze swego zboczenia i bronią się przed leczeniem. Inni boleją nad swym losem, zwłaszcza ci, którzy czują pragnienie zalożenia rodziny. Związki mi- łosne homoseksualistów odznaczają się często nutą egzaltacji poetycznej. Popęd ich bywa bardzo silny. Często u mężczyzn dochodzi do orgazmu samorzutnego. Pieszczoty miłosne homoseksualistów obojga płci zdane są na nieprawidłowe praktyki w rodzaju cunni-peni-anilinctio in. Pederastią najczęściej brzydzą się. Często okazują wstydliwość wobec własnej płci. Fetyszyzm, sadyzm, ma- sochizm i inne zboczenia wikłają nierzadko podstawową sprawę . W pewnej iiczbie przypadków budowa ciała przypomina przeciwną w znaczeniu czy to androgynii, czy gynandrii, co może wskazywać na hormonalne podłoże zbo- czenia. Nie dowiedziono dotąd jednak słuszności tego przypuszczenia metodami anatomohistologicznymi. Tak np. narządy płciowe tylko wyjątkowo wykazują zmiany. [przypisy: , krem neutrogena, opieka medyczna, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries