Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnością poprzedniego. Czło- wiek znajduje zadowolenie i rozkosz w doznawaniu udręczeń z rąk partnera miłosnego. Sadyści i masochiści dopełniają się więc wzajemnie, chociaż stadła takie widuje się rzadko. Najczęściej zresztą jeden i ten sam osobnik posiada obie skłonności, z tym, że jedna z nich przeważa. Homoseksualizm (uranizm) jest popędem płciowym skierowanym do tej samej płci. Zboczeniem tym bywają dotknięci zarówno mężczyźni (urning), jak i kobiety (urninda). Popęd ten często wyraża się tylko platonicznie, a prze- jawy jego niczym się nie różnią od miłości heteroseksualnej. W pewnej, nie- małej liczbie przypadków, zresztą pomyślni ch pod względem rokowniczym, zachowany jest równocześnie popęd płciowy do płci przeciwnej, lecz zwykle w słabszym stopniu j(bisexualismus). Zboczenie to zaznacza się czasem już we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli skłonności te nie są wyłączne, to zjawisko to uważa się za fizjologiczne stadium rozwojowe, którego koniec przypada w pra- widłowych warunkach na okres pokwitania. U pełnych homoseksualistów stwierdza się wstręt do płci przeciwnej. Niektórzy homoseksualiści są zadowo- leni ze swego zboczenia i bronią się przed leczeniem. Inni boleją nad swym losem, zwłaszcza ci, którzy czują pragnienie zalożenia rodziny. Związki mi- łosne homoseksualistów odznaczają się często nutą egzaltacji poetycznej. Popęd ich bywa bardzo silny. Często u mężczyzn dochodzi do orgazmu samorzutnego. Pieszczoty miłosne homoseksualistów obojga płci zdane są na nieprawidłowe praktyki w rodzaju cunni-peni-anilinctio in. Pederastią najczęściej brzydzą się. Często okazują wstydliwość wobec własnej płci. Fetyszyzm, sadyzm, ma- sochizm i inne zboczenia wikłają nierzadko podstawową sprawę . W pewnej iiczbie przypadków budowa ciała przypomina przeciwną w znaczeniu czy to androgynii, czy gynandrii, co może wskazywać na hormonalne podłoże zbo- czenia. Nie dowiedziono dotąd jednak słuszności tego przypuszczenia metodami anatomohistologicznymi. Tak np. narządy płciowe tylko wyjątkowo wykazują zmiany. [przypisy: , krem neutrogena, opieka medyczna, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie odmą u chorych na cukrzycę należy rozpoczynać już przy pier- wszych objawach gruźlicy płuc. U osób o budowie astenicznej z małym, zwisłym sercem leczenie odmą opłucną wymaga wielkiej ostrożności. Nie zachęca do tego leczenia znaczna otyłość pochodzenia konstytucyjnego przebiegająca często, z otłuszczeniem: serca i następową niewydolnością krążenia. Kliniczne objawy, zależne od skrobiawicy nerek niezbyt posu- niętej, czasami cofają się przy leczeniu gruźlicy płuc odmą opłucną. Co do wieku chorego, to zmiany grużlicze, zwłaszcza postaci pneu- moniczne, w pierwszym dzieciństwie ustępują bardzo często same, natomiast zmiany prosówkowe dotyczą zwykle obu płuc i kończą się śmiercią. Zmiany pierwszego rodzaju nie potrzebują leczenia odmą, na prosówkową zaś postać odma nie wywiera dodatniego wpływu. W gru- żlicy drugiego okresu dzieciństwa, zależnej od zakażenia dodatkowego, po- stępowanie nie różni się od postępowania w gruźlicy dorosłych. W wieku podeszłym przeszkodą w stosowaniu odmy leczniczej bywa bardzo często rozedma płuc oraz zwyrodnienie mięśnia sercowego. Toteż powyżej 50 roku życia w podjęciu odmy opłucnej należy zachować dużą ostrożność. Odmy leczniczej nie należy wytwarzać, jeżeli z jakichkolwiek przy- czyn (często np. na prowincji) nie można systematycznie nią leczyć cho- rego przez kilka lat. Polecono dwa sposoby wytwarzania odmy opłucnej: 1. metodą Forlaniniego przez nakłucie klatki piersiowej, 2. metodą Brauera. Brauer przecina powłoki zewnętrzne międzyżebrza, oddziela na tępo mięśnie międzyżebrowe i doszedłszy do opłucnej ściennej przebija ją tępą igłą. Metodę Forlaniniego Brauer odrzuca utrzymując, że ona nie chroni od niebezpiecznych zatorów gazowych ani od zakażenia opłucnej w razie zranienia płuca przez igłę. Zastrzeżenia Brnuera okazały się przesadne, jeżeli odmę wytwarza się ostrożnie. Metoda Forlaniniego ma prócz tego liczne dodatnie strony w porównaniu do metody Brauera. Przede wszystkim jeżeli się nie powiedzie wytworzyć odmy w jednym miejscu, można przy jej stosowaniu próbować wytworzyć ją w innych miejscach podczas tego samego posiedzenia. Postępowanie w metodzie Forlaniniego jest łatwiejsze i prostsze i nie wywiera na chorego wrażenia większego zabiegu operacyjnego. Toteż jest ona powszechnie przyjęta. [patrz też: , krem neutrogena, witamina b6, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries