Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Ogladacze (voyeurs) znajduja zadowolenie plciowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oglądacze (voyeurs) znajdują zadowolenie płciowe, gdy przyglądają się jawnie lub pokryjomu osobom płci przeciwnej albo scenom nieprzyzwoitym. Uderzające jest to, że wyrzekają się oni czasem prawidłowego stosunku z osobą, która podnieca ich wzrokowo, i zadowalają się samogwałtem na jej widok. Wąchacze (renifleurs) podniecają się płciowo wdychając zapach moczu lub powalanej bielizny. Zarówno mocz, jak i kał może być przedmiotem pożą- dania płciowego (urolagnia i koprolagnia), a nawet może być pożerany (kopro- phagia). W przypadkach tych może chodzić zarówno o zboczenie płciowe, jak i o zboczenie popędu do odżywiania. Wąchactwo (osphresiophilia) występuje rzadko jako zboczenie samodzielne. Ocieractwo (frotteurisme) uprawiają mężczyźni, przytulając się niby niechcący w ścisku do kobiet lub nieletnich dziewcząt, przy czym wskutek ocie- rania się lub za pomocą rękoczynów starają się wywołać u siebie szczytowanie. Przeważnie praktyki takie miewają charakter zastępczy. Poped do zwłok (necrophilia) może mieć charakter zastępczy, ale bywa i głębszym, samodzielnym zboczeniem. Zboczeńcy ci odkopują na cmentarzach zwłoki dla celów nierządnych. W rzadkich przypadkach •dochodzi do pożerania zwłok (necrophagia). Ludzie ci dla ułatwienia sobie sposobności szukają roz- myślnie posad grabarzy. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku przebywał na obserwacji człowiek, który dokonał brutalnego aktu nekrofilii na zwłokach staruszki w stanie pomrocznym padaczkowym . Poped do nieletnich (paedophilia) występuje często w przebiegu otępienia starczego, także w niedorozwoju umysłowym i w stanach pośpiącz- kowych, rzadziej w innych chorobach psychicznych. Jako cecha psychopatyczna uwzniośla się (subLimatio) przeważnie w ten sposób, że ludzie o takich skłon- nościach szukają posad umożliwiających im stykanie się zawodowe z dziećmi. Zboczenie to może .mieć kierunek heteroseksualny lub homoseksualny. Czyny nierządne z dziećmi bywają przedmiotem badań sądowo-psychiatrycznych. Popęd do starców (gerontophilia) miewa charakter zastępczy, ale zda- rzają się psychopaci obojga płci o . takich skłonnościach, czasem dość wyłącz- nych. Głuptacy popadają czasem w zatarg z kodeksem karnym na skutek gwał- cenia staruszek. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, pieczenie w miejscach intymnych, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Ogladacze (voyeurs) znajduja zadowolenie plciowe,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli Zrostów opłucnych nie ma, to wpuszczone 50 ml powie- trza nie wywierają żadnego. wyraźnego wpływu na poziom ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej ani na wysokość wahań oddechowych. Wpro- wadzamy wtenczas ponownie L powoli i 50 ml powietrza, zno- wu sprawdzamy ciśnienie w jamie opłucnej oraz wahania oddechowe i tak postępujemy dopóty, aż wprowadzimy ogółem 150-250 ml po- wietrza. Wprowadzanie kończymy wcześniej, jeżeli; ujemne ciśnienie w jamie opłucnej zniknie a wahania oddechowe w rurce manometrycznej staną się niewielkie. Tak bywa w przypadkach, gdy koniec igły znajduje się nie w wolnej jamie opłucnej, lecz w jamie otorbionej wskutek zro- stów. Uczucie ucisku w klatce piersiowej nakazuje także zaprzestać dal- szego wprowadzania powietrza. Po ukończeniu zabiegu igłę powoli wyj- mujemy, miejsce nakłucia wyjaławiamy jodyną i zalepiamy przylepcem. Chory po wytworzeniu odmy powinien. leżeć nadal zupełnie spokojnie przez kilka godzin a następnie pozostawać l w łóżku przez 7-10 dm. Szybkie wstanie chorego zaraz po ukończeniu zabiegu sprzyja powsta- waniu zatorów powietrznych, ponieważ ciśnienie w jamie opłucnej jest większe, gdy chory stoi lub siedzi niż gdy leży na zdrowym bolcu. Ciśnie- cie na poziomie kolo zera, wytworzone w jamie opłucnej w związku IZ wprowadzaniem do niej powietrza, wzrasta w pozycji pionowej do plus 4 cm wody i nawet więcej, zwłaszcza podczas kaszlu. Nieuzyskanie ciśnienia ujemnego i wahań oddechowych albo uzy- skanie bardzo nieznacznego ciśnienia ujemnego i niewielkich wahań od- dechowych dowodzi, ile igła zatkała się albo że jej koniec znajduje się jeszcze w ścianie klatki piersiowej, między powięzią wewnątrzpiersiową (fascia endothoracica) a opłucną ścienną, w Moście opłucnym, w świetle naczynia krwionośnego. płuca lub zrostu, w oskrzelu lub w niewielkiej jamie opłucnej otorbionej. Gdzie z tych miejsc znajduje się koniec igły, wyjaśnia manometr. Mianowicie jeżeli igła jest zatkana albo. nie przeszła jeszcze przez powięź wewnątrzpiersiową, to. na manometrze nie widać żadnych zmian. Gdy koniec igły znajduje się między powięzią wewnątrz- piersiową a opłucną ścienną, ciśnienie ujemne i wahania oddechowe są niewielkie, zupełnie tak samo. jak wtedy, gdy koniec igqy znajduje się w niewielkiej jamie opłucnej otorbionej. Różnica polega na tym, że w przypadku niewielkiej jamy otorbionej wystarcza wprowadzić 30-50 ml powietrza, by ciśnienie w jamie opłucnej stało się dodatnie, w przy- padku zaś, gdy .koniec igły znajduje się między powięzią wewnątrzpier- siową a opłucną ścienną, tego nie otrzymamy. Powietrze szerzy się w tym wypadku wzdłuż tkanki podopłucnej do śródpiersia, stąd dociera wzdłuż przełyku i tchawicy do szyi i wywołuje tutaj głęboką odmę. Chory uskarża się wtedy na bóle przy połykaniu, a przedmiotowo stwierdza się na szyi odgłos, bębenkowy i trzeszczenia. [więcej w: , trądzik, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries