Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

WZMOZENIE SUGESTYWNOSCI Juz w prawidlowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WZMOZENIE SUGESTYWNOŚCI Już w prawidłowych warunkach ludzie podlegają w mniejszym lub więk- szym stopniu wpływom psychicznym otoczenia. W chorobliwych warunkach podatność na wpływy otoczenia może się znacznie zwiększyć. Niedorozwinięci umysłowo popełniają często czyny przestępcze z namowy sprytniejszych wspól- ników, W wielu psychozach, zarówno organicznych; jak i czynnościowych, wpływ otoczenia dzięki wzmożonej sugestywności rzuca się po prostu w oczy. Przy omawianiu konfabulacji wspominaliśmy o ogromnej podatności ich treści na sugestię: chorego można zapędzić w ślepą uliczkę podsuwając mu coraz to nie- dorzeczniejsze zmyślenia dla wypełnienia jego luk pamięciowych. Taki sam wpływ możemy wywierać na organicznie chorych z chwiejnymi afektami, którzy pod sugestią naszych słów popadają w nastrój to wesoły, to smutny, to gniew- liwy. Taką samą sugestywnością odznaczają się do pewnego stopnia i chorzy w stanie maniakalnym. Szczególną sugestywnością wyróżniają się histerycy, którzy mogą popadać w stany zbiorowej sugestii. W dziejach kultury znane są zbiorowe psychozy na niebywałą skalę, których trzon stanowiła histeria. Wzmo- żona sugestywność doprowadzić może nawet do” zbiorowych zbrodni. W zja- wiskach tych zachodzi wzajemne udzielanie sobie sugestii na wzór zarazy. Nie- którzy chorzy umysłowo, których usystematyzowane urojenia mają cechy lo- giki, mogą w taki sam sposób wywrzeć wpływ na swoje najbliższe otoczenie, wytwarzając w nim głębokie przekonanie o słuszności ich urojeń. Powstaje w ten sposób psychoza udzielona (psychosis inducta, lepiej: suggesta, folie a deux). Najczęściej chodzi tu o paranoję indukowaną. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, proktolog, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

WZMOZENIE SUGESTYWNOSCI Juz w prawidlowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA W PRZEBIEGU DZIAŁAŃ DOWOLNYCH Mamy tutaj na myśli nie zaburzenia neurologiczne, w których bez przyczyn psychicznych, tylko wskutek ogniskowego uszkodzenia nerwowego aparatu wy- konawczego pewne działania stają się niewykonalne lub przebiegają opacznie. W grupie omawianycłi zaburzeń chodzi o zaburzenia w działaniach spowodo- wane przyczynami wyłącznie psychicznymi, przy zachowanym neurologicznym aparacie wykonawczym. Można tu wymienić: a. Zmanierowanie i dziwactwa ruchowe, typowe dla wszyst- kich postaci schizofrenii. Przebieg poszczególnych czynności ruchowych wy- gląda inaczej niż u zdrowych wskutek niepotrzebnych dodatków ruchowych, dziwacznych sposobów wykonania czynności, “manier”. Chory podaje rękę wśród gestów, zachowuje się jak pozer, zanim wykona jakąś zwykłą czynność, musi kilkakrotnie czegoś dotknąć, chód jego uderza swą sztucznością, ubiór ekscentrycznością, pismo jego upstrzone jest mnóstwem ozdobników, litery pełne są dziwacznych zakrętasów, chory zachowuje się jak kiepski aktor, robi miny i grymasy, przybiera postawę patetyczną, w ciężkich przypadkach zacho- wuje się wesołkowato lub błazeńsko, w stosunku do otoczenia zatraca poczu- cie dystansu. b. Stereotypie polegają na wielokrotnym powtarzaniu tego samego ruchu lub utrzymywaniu tej samej postawy ciała. Widuje się te objawy nie tylko u schizofreników, ale bardzo często u idiotów, którzy latami iYkonują rytmiczne ruchy tułowiem, głową, kończynami, przybierając zawsze, w ciągu nawet dziesiątków lat tę samą postawę ciała. Stereotypie schizofreniczne odzna- czają się dziwacznością i wydają się otoczeniu niepotrzebnym, niedorzecznym marnowaniem sił. Poza naj dziwaczniejszymi ruchami i czynnościami, które chorzy wykonują w ciągu dziesiątków lat, może tu chodzić także o stereotypię postawy, gestów, mimiki. Chory np. zawsze siedzi w tym samym miejscu przy stole lub stoi w tym samym kącie albo musi przejść zawsze tą samą drogą, zachowując przy tym zawsze tę samą pozę. Stereotypie są szczególnie częstym zjawiskiem, zwłaszcza na oddziałach dla chronicznie chorych. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries