Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Natrectwa ruchowe jak mówilismy wyzej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Natręctwa ruchowe jak mówiliśmy wyżej, następstwem na- tręctw myślowych, tudzież natrętnych afektów lęku, obrzydzenia, poczucia winy itd. Aby zwalczyć obawę powalania się, chorzy przesadnie myją i czysz- czą przedmioty codziennego użytku i ręce, chwytają przedmioty przez papier, unikają podawania rąk, dotykania klamek, stykania się z pewnymi osobami, które uważają za zarażone. Wszystkie te, czynności powtarzają wielokrotnie dla tym pewniejszego skutku. Wielokrotne mycie rąk w nerwicy natręctw do- chodzi czasem do rueprawdopodobnych rozmiarów, tak że chorzy po prostu nie mogą się oderwać od wodociągu, przy którym spędzają godziny, dni, a nawet tygodnie aż do osłabienia mięśnia sercowego. Wytwarzające się u chorego za- wiłe ceremoniały ruchowe mają na celu ochronić go przed szkodliwościami stanowiącymi przedmiot jego natręctw myślowych. Z biegiem czasu natręctwa te uniemożliwiają choremu współżycie z ludźmi. Natręctwa ruchowe przebie- gają wśród pełnego poczucia niedorzeczności tych działań. Poczucie to słabnie tylko w chwilach wyjątkowo silnie napiętego afektu, któremu chory ulega raz po raz, mimo rozsądnych postanowień. DZIAŁANIA POPĘDOWE (ACTIONES IMPULS rv AE) Zaburzenia te polegają na dokonywaniu czynów bez zastanowienia, tylko pod wpływem popędu albo silnego afektu. W psychiatrii sądowej przyjmuje się, że popęd ten w chwili dokonywania czynu z przyczyn patologicznych był tak silny i do tego stopnia zawładnął osobowością człowieka, że nie miał on ani czasu, ani możliwości rozumienia dzięki rozwadze znaczenia czynu lub po- kierowania postępowaniem. Często zdolność rozpoznania znaczenia czynu jest zachowana, natomiast brak jest zdolności kierowania postępowaniem. Czyny impulsywne odznaczają się gwałtownością działania przeciw drugim lub prze- ciw samemu sobie, a także bezwzlędnością, tzn. nieoglądaniem się na możliwe następstwa. Działania takie występują najczęściej w charakteropatiach, np. pa- daczkowej, pourazowej i pośpiączkowej, także u narkomanów. Zjawiska te wi- duje się też w schizofrenii, w cyklofrenii, a także w niedorozwoju umysłowym różnej etiologii. Zaliczyć tu można np. działania chorych depresyjnych, podjęte pod wpływem chorobliwego lęku. [więcej w: , odzież dla dzieci, dentysta Kraków, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Natrectwa ruchowe jak mówilismy wyzej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samo- gwałt jest zboczeniem częstym, także u dzieci. Ustępuje na ogół łatwo przy odpowiednim postępowaniu wychowawczo-leczniczym. Staje się szkodliwy, jeżeli przekracza pewną miarę i staje się nawykiem. Nie tyle zresztą jest szkod- liwy sam samogwałt, co niczym nieuzasadnione przeświadczenie o jego zgub- nych skutkach. Samogwałt zastępczy (masturbatio vi,caria), wywołany niemożli- wością zaspokojenia popędu w prawidłowy sposób, przemija zwykle samorzut- nie. Samogwałt uważa się za zły znak, jeżeli uprawiany jest mimo możliwości spółkowania. U psychopatów, zwłaszcza pod wpływem złych doradców, samo- gwałt przybiera niekiedy niezwykłe f.ormy. Polegać może np. u obojga płci na drażnieniu błony śluzowej cewki moczowej. Przedmioty używane do tego celu zdumiewają czasem swoim kształtem i rozmiarami. Operacyjnie wydobywano czasem z pęcherza moczowego szpilki do włosów, duże gwoździe, patyki i inne przedmioty, WproWadzone tam dla samogwałtu cewkowego (mastubatio U1e- thralis) i uwięzłe. Samogwałt odbytniczy (masturbatio analis) może również. wyjątkowo doprowadzić do uwięznięcia wprowadzonego do kiszki stolcowej przedmiotu, jeśli jest on tak duży, że nie da się potem wyprzeć siłami tłoczni brzusznej. W akcie samogwałtu rolę partnera płciowego odgrywają wyobrażenia od-• twórcze lub wytwórcze. Ponieważ. są one przeidealizowane, dlatego po wielo– letnim samogwałcie może się zdarzyć, że rzeczywisty partner płciowy nie do- równuje tworom fantazji, czego następstwem u mężczyzn może być niemoc płciowa względna (impotentia relativa), a u kobiet oziębłość płciowa względna, (frigiditas relativa). [podobne: , integracja sensoryczna, ortodonta, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries