Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

W hipoki- netycznej postaci katatonii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W hipoki- netycznej postaci katatonii wszystkie ruchy są zwolnione (bradykinesis). Róż- nica między bradykinezą katatoniczną a parkinsonistyczną zdaje się być natury genetycznej: pierwsza zdaje się być głównie pochodzenia korowego, druga pod- korowego. Czy w melancholii chodzi o pierwotną apatię i abulię, czy o zahamo- wanie wtórne, trudno arbitralnie rozstrzygnąć. W każdym razie i tutaj widzi się znaczne zwolnienie czynności ruchowych, a chorzy skarżą się na nieprze- zwyciężone trudności w powzięciu najbłahszego postanowienia. Na przeszkodzie ich zdaniem stoi tutaj nie tylko zanik energii, ale głównie liczne obawy, skru- puły, przewidywania możliwych nieszczęść itd. Podobnie rzecz ma się w psy- chonerwicowych niedowładach woli. Do szczytu dochodzą te zjawiska w osłu- pieniu (stupor), w którym dochodzi do zupełnego bezruchu. b. Otamowanie oznacza podobny stan, posiadający jednakże trwałość względną, gdyż każdej chwili nagle może przeminąć, lub nawet przejść w stan podniecenia, tak jak gdyby nagle usunięto tamę zagradzającą drogę napędowi. Szczególnie w schizofrenii widuje się te zjawiska: ruchy przebiegają prawid- łewo, nagle rozpoczęta czynność ulega otamowaniu, aby po pewnym czasie znowu podjąć swój tok. Te same zjawiska omawialiśmy powyżej w stosunku do czynności myślowych. c. Osłupienie (stupor) może być rozmaitego pochodzenia. Do stanu tego może dojść zarówno drogą zahamowania czy otamowania, jak też i przez pier- wotny zanik napędu psychoruchowego. Z tego względu omawiamy ten bardzo ważny zespół objawów w osobnym rozdziale. W stanie osłupienia hipokineza osiąga poziom akinezy. Chory przy jasnej świadomości leży, siedzi, stoi bez ruchu, zachowując zupełne milczenie (mutismus), nie reagując na bodźce zew- nętrzne, nie nawiązując żadnego kontaktu uczuciowego lub intelektualnego z otoczeniem, odmawiając też przyjmowania pokarmów i napojów, przeważnie także zanieczyszczając się moczem i kałem. W stanie takim, określanym rów- nież nazwą attonitas, wszystkie siły żywotne zdają się być zahamowane, cale życie popędowe jakby wygasłe. [więcej w: , odzież dla dzieci, logopeda warszawa, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

W hipoki- netycznej postaci katatonii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie zawsze zespół kataleptyczny rozwinięty jest w pełni. Czasem ma on charakter poronny: chorzy poruszają się swobodnie, lecz gdy im się uniesie jedną kończynę, utrzymują ją w powietrzu zbyt długo (pseudoflexibilitas). Vi ka- talepsji woskowatej uniesiona kończyna po pewnym czasie sama opada, bez drżenia i bez widocznego wysiłku ze strony chorego. Jedni chorzy przy badaniu na woskowatość stawiają pewien opór, tak jak gdyby istotnie ciało ich było z wosku, który modulujemy. Automatyzm nakazowy innych posuwa się tak daleko, że wystarcza lekkie popchnięcie, aby kończyna posłusznie ustawiała się w pozycji, jaką jej badający zamierza nadać. b. Automatyzm nakazowy posuwa się niekiedy tak daleko, że chory wykonuje nawet niedorzeczne i niebezpieczne nakazy. Osiągnąć to można drogą hipnozy, ale stany te pojawiają się również samorzutnie. Wszystkie te zjawiska składają się na pojęcie zespołu kataleptycznego w klinicznym zna- czeniu. c. Jeszcze dziwniejsze zjawiska z zakresu wzmożonej sugestywności i auto- matyzmu nakazowego spotykamy w ramach tego samego zespołu kataleptycz- nego pod postacią tzw. objawów echa. Chory powtarza tutaj jak echo słowa wypowiadane przez badającego (echolalia), a także naśladuje jego ruchy (echo- praxia lub mixy, echomimia). Zjawiska echa pojawiają się niekiedy objawowo w przebiegu organicznych schorzeń mózgu. Widuje się je najczęściej w schizo- frenii katatonicznej; w histerii, czasem w zamroczeniu podaczkowym, rzadziej w innych chorobach. OBNIŻENIE I ZANIK SUGESTYWNOŚCI Zaburzenie to może uchodzić w fizjologicznych warunkach za zaletę, jako wyraz niezależności poglądów i siły woli. W stanach chorobliwych zjawiska te ,Przybierają do tego stopnia na sile, że chorzy w ogóle wymykają się spod wszel- kiej dyscypliny towarzyskiej i społecznej. Dzieje się to przede wszystkim w sta- nach ciężkiego niedorozwoju umysłowego oraz otępienia, a także w psycho- zach, w których zerwana jest styczność uczuciowa i intelektualna chorego z otoczeniem. W pewnym stopniu dzieci psychopatyczne, tudzież dorośli psycho- .paci bywają trudni do prowadzenia i współżycia właśnie wskutek tego, że nie poddają się korzystnym wpływom wychowawczym. [patrz też: , infekcje intymne, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries