Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Nie zawsze zespól kataleptyczny rozwiniety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie zawsze zespół kataleptyczny rozwinięty jest w pełni. Czasem ma on charakter poronny: chorzy poruszają się swobodnie, lecz gdy im się uniesie jedną kończynę, utrzymują ją w powietrzu zbyt długo (pseudoflexibilitas). Vi ka- talepsji woskowatej uniesiona kończyna po pewnym czasie sama opada, bez drżenia i bez widocznego wysiłku ze strony chorego. Jedni chorzy przy badaniu na woskowatość stawiają pewien opór, tak jak gdyby istotnie ciało ich było z wosku, który modulujemy. Automatyzm nakazowy innych posuwa się tak daleko, że wystarcza lekkie popchnięcie, aby kończyna posłusznie ustawiała się w pozycji, jaką jej badający zamierza nadać. b. Automatyzm nakazowy posuwa się niekiedy tak daleko, że chory wykonuje nawet niedorzeczne i niebezpieczne nakazy. Osiągnąć to można drogą hipnozy, ale stany te pojawiają się również samorzutnie. Wszystkie te zjawiska składają się na pojęcie zespołu kataleptycznego w klinicznym zna- czeniu. c. Jeszcze dziwniejsze zjawiska z zakresu wzmożonej sugestywności i auto- matyzmu nakazowego spotykamy w ramach tego samego zespołu kataleptycz- nego pod postacią tzw. objawów echa. Chory powtarza tutaj jak echo słowa wypowiadane przez badającego (echolalia), a także naśladuje jego ruchy (echo- praxia lub mixy, echomimia). Zjawiska echa pojawiają się niekiedy objawowo w przebiegu organicznych schorzeń mózgu. Widuje się je najczęściej w schizo- frenii katatonicznej; w histerii, czasem w zamroczeniu podaczkowym, rzadziej w innych chorobach. OBNIŻENIE I ZANIK SUGESTYWNOŚCI Zaburzenie to może uchodzić w fizjologicznych warunkach za zaletę, jako wyraz niezależności poglądów i siły woli. W stanach chorobliwych zjawiska te ,Przybierają do tego stopnia na sile, że chorzy w ogóle wymykają się spod wszel- kiej dyscypliny towarzyskiej i społecznej. Dzieje się to przede wszystkim w sta- nach ciężkiego niedorozwoju umysłowego oraz otępienia, a także w psycho- zach, w których zerwana jest styczność uczuciowa i intelektualna chorego z otoczeniem. W pewnym stopniu dzieci psychopatyczne, tudzież dorośli psycho- .paci bywają trudni do prowadzenia i współżycia właśnie wskutek tego, że nie poddają się korzystnym wpływom wychowawczym. [patrz też: , infekcje intymne, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Nie zawsze zespól kataleptyczny rozwiniety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej Forlanini zalecał początkowo leczenie odmą opłucną: 1. w niepowikłanych przypadkach rozległej i bardzo posuniętej gru- źlicy jednego płuca nawet wtedy, gdy stan chorego jest bezna- dziejny; 2. we wcześniejszych okresach gruźlicy jednego płuca w tych przy- padkach, w których nie można zastosować leczenia higieniczno-die- tetycznego albo w których to leczenie nie odnosi skutku; 3. W gruźlicy obu płuc, jeżeli w jednym z nich zmiany są począt- kowe. Z czasem Forumini zmienił zupełnie swe zdanie i w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych ftizjologów, zaczął usilnie zalecać leczenie odmą w naj wcześniejszym okresie choroby. Obecnie nie ulega już wąt- pliwości, że stosowanie odmy leczniczej tylko w gruźlicy ciężkiej i posu- niętej jest wielkim błędem oraz że metoda ta daje najlepsze wyniki- w okresach początkowych. Poza tym jednak poglądy na wskazania do jej stosowania nie są do dziś dnia zgodne. Osobiści€ sprawę rozstrzygam w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając stopień sił obronnych ustroju, a co do samej sprawy gru- źliczej: 1. jej skłonność do postępowania, w mniejszym stopniu jej rozległość w jednym płucu; 2. zajęcie jednego lub obu płuc; 3. udział opłucnej; 4. zajęcie gruźlicą innych narządów. Leczenie odmą może mieć powodzenie tylko w tych przypadkach, w któ- rych chory ma jeszcze dość sił, odma bowiem jest jedynie czynnikiem sprzyjającym gojeniu się zmian gruźliczych w płucach. Jeżeli siły obronne ustroju są już na wyczerpaniu, to leczenie odmą, wnosząc dodatkowe ob- ciążenie, może nawet szkodzić. Toteż bardzo ciężki stan ogólny chorego, wybitne wyniszczenie i rozleglejsza gruźlica jelit stanowią przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Naczelne wskazanie do leczenia odmą o-płucną stanowią przewlekłe podostre zmiany gruźlicze w płucu z wyraźną skłonnością do postępowania, zwłaszcza do serowacenia i rozpadu z powstawaniem jam. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, proktolog, implanty Warszawa ]

Comments Off