Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY. Zaburzenia te wykazują pewne podobieństwo do czynności popędowych o tyle, że odpada tutaj ośrodkowe kierownictwo działań. Działania automatyczne przebiegają samodzielnie, chory może ich w ogóle nie zauważyć, może nie przeżywać ich chcenia i wykonywania. Jeżeli działanie takie trwa dłużej, to chory może się stać ich biernym widzem, tak jakby to nie on działał. W taki sposób częstokroć opisują schizofrenicy swoje mniej lub więcej niedorzeczne działania. Coś podobnego zachodzi w histerycznych stanach “transu”. Ręka może tu sama pisać, usta mówić, ciało pantomimicznie coś wyrażać, a ;,medium” jakby przy tym spało. Zjawiska te wykorzystywane bywają do oszukańczych celów, np. dla propagandy spirytyzmu i demonizmu. W wielu przypadkach chorzy wyrażają w ten sposób myśli, których by nie chcieli ujawnić, np. wypowiadając słowa świętokradcze lub nieprzyzwoite (koprolalia automatica). Być może niektóre działania popędowe da się utożsamić z działaniami automatycznymi, np. popęd do podpalania, do kradzieży, do okresowego pijaństwa, do zabijania. Czasem można ustalić padaczkowe tło tych działań popędowych dokonanych w stanach zamroczenia, czasem jednakże brak dowodów w tym kierunku. Schizofrenicy skarżą się czasem albo że zamierzone przez nich działania przebiegają same bez udziału ich woli, albo też odwrotnie, że członki ich wykonują pewne czynności wbrew ich woli, tak że czują się oni bezsilni wobec własnych działań, które jakby podlegały jakiejś obcej woli. Bliższa analiza tych zjawisk w histerii wykazuje zresztą, że nie jest to żadna obca wola, lecz że chodzi tu o własne impulsy chorego. Chorobliwe automatyzmy może będzie łatwiej zrozumieć, jeżeli porównamy je do automatycznych czynności prawidłowych, na jakich czasem ktoś się złapie, np. dłubanie w nosie w towarzystwie, drapanie się w okolicy odbytu. Podobny automatyzm wykazują w większości przypadków stereotypie ruchowe. Daleko idące podobieństwo do opisanych zjawisk wykazują automatyzmy w zakresie czynności myślowej. Schizofrenicy skarżą się niekiedy na natłok myśli, odczuwany tak, jakby to nie ich jaźń, lecz jakaś obca w nich myślała. Czasem są to myśli, które chory sam by wysnuł, czasem jednak myśli przeciwne jego świadomym zapatrywaniom i uczuciom. Myśli i wyobrażenia tego typu, pojawiające się zarówno w schizofrenii, jak i w padaczkowych równoważnikach psychotycznych, bywają wyrazem rozpadu osobowości i trudno je zazwyczaj odgraniczyć od natręctw myślowych. Te ostatnie opisywane są z zasady mimo wszystko jako myśli i wyobrażenia własne, a nie obce, chociaż i one pojawiają się przymusowo i automatycznie, jak gdyby były narzucone. W zjawiskach tych i przebieg myślenia, i treść myśli zdają się być wyjęte spod władzy dowolnego chcenia. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, gabinet ginekologiczny, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

CHOROBLIWE AUTOMATYZMY.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Długo utrzymujący się wysięk może przeistoczyć się w zimny ropniak opłucny (empyema pleurace frigi,dum) albo ulec wtórnemu zakażeniu. Rokowanie w razie powikłania odmy opłucnej leczniczej zapaleniem opłucnej surowiczym lub surowiczo-włóknikowym zależy od ostrości przebiegu zapalenia i rozmiarów wysięku. W wielu przypadkach, jak to zauważyłem i podkreślałem już przed przeszło 40 laty, zapalenie to wywiera działanie korzystne na przebieg gojenia się ognisk gruźliczych w płucu i na trwałość wyników. Janina Misiewicz także stwierdziła, że powstanie wysiękowego zapalenia opłucnej w toku leczenia doświadczalnej gruźlicy płuc u królików odmą płucną przeciwdziała przejściu zakażenia na drugie płuco. Przyczyną korzystnego wpływu wysięku opłucnego może być uodporniające jego działanie przy wsysaniu się zawartych w nim niweczników gruźliczych, których obecność stwierdzili Leon Karwacki i inni. Oczywiście nie zawsze tak bywa, zależnie od tego, że w grę wchodzą liczne inne czynniki. Wyniki są takie same bez względu na to, czy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną wytworzył się wysięk, czy nie. Jan Fenczyn i Zygmunt Kulik na oddziale gruźliczym 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych U. J. w Krakowie zauważyli, że dołączenie się wysięku opłucnego w toku leczenia ,gruźlicy płuc odmą opłucną działa przeważnie niekorzystnie na dalszy przebieg gruźlicy, a często jest przyczyną powstania zmian gruźliczych w drugim płucu. Morem podkreśla, że z powstaniem wysięku pogarszają się warunki leczenia spoczynkowego gruźlicy płuc, pomimo ucisku płuca przez płyn, Płyn, jako ciało nie sprężyste, nie może podczas oddychania ani rozciągać się, ani ulec zgnieceniu. Wskutek tego ruchy klatki piersiowej udzielają się płucu. Zatem płuco w czasie wdechu rozciąga się, a w okresie wydechu zapada, a to utrudnia gojenie się ognisk gruźliczych. Jak zatem widać, sprawa wpływu wysiękowego zapalenia opłucnej powstającego w toku leczenia gruźlicy odmą opłucną nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Leczenie w razie powikłania odmy leczniczej wysiękowym zapaleniem opłucnej nie jest ujednostajnione. [przypisy: , gabinet ginekologiczny, kosmetyki organiczne, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries