Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Brzezicki opisal tzw. paragnomen, objaw

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Brzezicki opisał tzw. paragnomen, objaw schizofreniczny polegający na działaniu pod wpływem nagłego, nieuzasadnionego, niedorzecznego pomysłu. Czyn taki uderza wówczas swoją niezrozumiałością. Impuls taki zdaje się być w przypadku paragnomenu natury nie afektywnej, lecz jakby myślowej. Nie zalicza się do działań: impulsywnych czynów popełnionych pod wpływem popę- dów zboczonych. Na przykład homoseksualiści są poczytalni, uważa się bowiem, że popęd ich jest co do swego nasilenia i swoistości równoważny z prawidło- wym, chociaż źle skierowany. Popęd homoseksualny jest mianowicie tak samo łatwo lub trudno opanować, jak popęd heteroseksualny. Od dawna toczy się spór, czy istnieje jednostka w rodzaju choroby popę- dowej (impulsives Irresein Kraepelina), gdzie skłonność ta nie byłaby objawem jednego ze znanych kręgów psychotycznych, lecz samodzielną odmianą psycho- patii pochodzenia konstytucyjnego. Do dnia dzisiejszego mówi się o psychopa- tach impulsywnych. Określenie to pochodzi z czasów, gdy sposoby rozpoznawcze nie stały dość wysoko, aby można było ustalić tło organiczne. Niewątpliwie jednak są przypadki działań impulsywnych, gdzie mimo naj dokładniejszych badań klinicznych tła tego nie udaje się wykryć i zkonieczności mówi się o psy- chopatii. Badania Benedettiego (1954) z Kliniki M. Bleulera pozwoliły w po- łowie takich przypadków wykryć tzw. stygmaty wewnątrzwydzielnicze, np. pewne cechy kliniczne akromegalii, choroby Addisona, choroby Cushinga itd. lub zaburzenia wielegruczołowe. Nie udało się natomiast ustalić powinowactwa z kręgiem schizofrenicznym, cyklofrenicznym lub padaczką. Benedetti kwestio- nuje decydującą rolę konstytucji, widząc w zjawiskach tych poważny wpływ środowiska. Do naj częstszych działań impulsywnych należą: popęd do podpalania (pyro- mania), popęd wędrowczy (poriomaniar, popęd do kradzieży (kleptomania), okresowe pijaństwo (dipsomania), itd. Określenia tego nie powinno się nato- miast używać w stosunku do afektu fizjologicznego, choćby on był nawet naj- silniejszy. Przyjmuje się bowiem zasadniczo, że człowiek zdrowy, a nawet psy- chopata, posiada jednak hamulce, zdolne przeciwstawić się działającemu nań popędowi czy afektowi. Nawet w charakteropatii padaczkowej (epileptoidia), gdzie jest ogromna porywczość i impulsywność, nie odrzuca się bezwzględnie możliwośći istnienia pewnych hamulców. Ma to duże znaczenie sądowo-psy- chiatryczne przy ocenie gwałtownych działań, określonych popularną nazwą “krótkiego spięcia”. Używane w praktyce sądowo-psychiatrycznej określenie “zabójstwo w afekcie” dotyczy afektu fizjologicznego, szczególnie nasilonego. Ponieważ nie jest to afekt chorobliwy (patologiczny), przeto nie daje on zmniej- szenia poczytalności po myśli art. 18 k.k. Natomiast sąd fakt takiego działania pod wpływem silnego wzruszenia przyjmuje za okoliczność łagodzącą. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, stomatologia Kraków, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Brzezicki opisal tzw. paragnomen, objaw

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruźlicy płuc włóknistej rozlanej oraz zagęszczającej ograniczonej o leczeniu odmą może być mowa wtedy, gdy sprawa ulega rozleglejszemu serowaceniu i przechodzi w postać rozpadowo-włóknistą. Przeszkodą w stosowaniu odmy w tej postaci jest jednak, prócz wybitnego rozrostu tkanki łącznej w płucach, ta okoliczność, ze sprawa gruźlicza bywa usa- dowiona przeważnie w obu płucach, bardzo często przebiega z rozległymi zrostami opłucnymi oraz znaczną rozedmą płuc i siły obronne chorego są już w większości przypadków poważnie zachwiane. Równoczesna gruźlica oskrzeli stanowi przeciwwskazanie do leczenia odmą opłucną, gdyż powoduje przeistoczenie się odpowiednich jam gruźliczych w jamy balonowato rozdęte. Przeszkodą w leczeniu gruźlicy płuc odmą opłucną może być zwężenie Światła oskrzela doprowadzającego powietrze do jamy, wywołane także innymi czynnikami, jeżeli one powodują wy- tworzenie się jamy balonowato rozdętej. W takich przypadkach dążymy przede wszystkim do usunięcia mechanizmu zastawkowego, który unie- możliwia wychodzenie podczas wydechu z jamy powietrza, dostającego się do niej w okresie wdechu. Zamierzony cel osiąga się w tych przy- padkach nieraz metodą Barietyego, Lesobreego i Choubraca. Polega ona .ria codziennym wstrzykiwaniu dożylnym 0,5 mg atropiny rozszerzającej oskrzele. Autorowie metody kojarzą ją z ostrożnym, częstym dopełnia- niem odmy opłucnej małymi ilościami powietrza. Postępowanie to ma na celu podtrzymywanie działania odprężająco-uciskającego odmy. Usadowienie się zmian gruźliczych w jednym tylko płucu rokuje “ceteris paribus” większą skuteczność leczenia odmą. Byłoby jednak nie- słusznie rezygnować z tej metody we wszystkich przypadkach gruźlicy obu płuc. Już Forlanini spostrzegł, że niewielkie nieliczne ogniska gru- źlicy czynnej w drugim płucu przy leczeniu odmą opłucną po stronie płuca bardziej zmienionego nieraz nie tylko nie pogarszają się, ale mogą nawet szybciej się goić. Tadeusz Borzęcki już w r. 1913 podkreślił, że zmiany gruźlicze w drugim płucu niezbyt rozległe, ograniczone do szczytu, bez wyraźnych objawów rozpadowych mogą goić się lub ulec poprawie pod wpływem leczenia odmą po stronie płuca z większymi zmianami gruźli- czymi. Późniejsze spostrzeżenia dowodzą, że skuteczna odma po jednej stronie (tzn. taka, którą cechują dostateczne zapadnięcie się chorych części płuca, znaczna poprawa objawów czynnościowych i zniknięcie lub- wybitne zmniejszenie liczby prątków w plwocinie) wpływa nieraz ko- rzystnie nawet na rozleglejsze ogniska gruźlicze, usadowione w drugim płucu, czasami nawet na odosobnioną w nim jamę, jeżeli zmiany te nie mają dużej skłonności do postępowania. Korzystne działanie odmy w tych przypadkach zależy od zatrzymania rozsiewania się prątków oraz zatru- wania ustroju w związku z działaniem odmy na płuco bardziej zajęte sprawą gruźliczą. Pewną rolę odgrywa także ucisk zdrowszego płuca przez śródpiersie przesunięte w jego stronę. Na odwrót odma bezsku- teczna często sprzyja przejściu gruźlicy na drugie płuco. Dlatego tez należy zawsze dążyć do uzyskania odmy dostatecznie odprężającej płuco z większymi zmianami gruźliczymi. Dla otrzymania takiej odmy nieraz wypada uciekać się do przepalania zrostów opłucnych. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, wkładki sfp, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries