Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Poniewaz z biegiem czasu nalogowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ponieważ z biegiem czasu nałogowe zatrucie doprowadza do ciężkich orga- nicznych uszkodzeń układu nerwowego ośrodkowego i upośledza w znamienny sposób czynności psychiczne, przeto powstaje błędne kolo: słabnie wola nar- komana, obniża się jego uczuciowość wyższa, tępieje jego sprawność umysłowa, a tym samym zanikają stopniowo wszelkie hamulce rozumowo-uczuciowe. Po- woduje to z kolei coraz lekkomyślniejsze uleganie nałogowi. Dochodzi ostatecz- nie do tego, że narkoman nie przebiera w środkach, nawet sięga do przestęp- stwa, byle tylko zdobyć zaspokojenie patologicznego głodu. W związku z prze- wlekłym zatruciem może przyjść do powikłania psychotycznego. W naszych warunkach najdonioślejszą rolę odgrywają alkoholizm i morfinizm, ale i inne nałogi nie są bez znaczenia. Zagadnieniom tym poświęcimy w dalszym ciągu szczegółowe rozważania. c. Poped samozachowawczy może ulegać zaburzeniom w dwo- jakim kierunku. W pewnych przypadkach bywa on wzmożony, np. w psycho- nerwicach, gdzie troska o własne zdrowie do tego stopnia zaprząta chorego, że myśl ta staje się w jego życiu po prostu ideą nadwartościową. Ponieważ z biologicznego punktu widzenia lęk jest sygnałem w służbie popędu samoza- chowawczego, przeto wybujałość jego przejawia się z zasady w postaci obja- wów lękowych. Geneza stanów lękowych bywa zresztą różnoraka, ale ogromną część tych zaburzeń można uważać za spaczenie popędu samozachowawczego. W psychonerwicach lękowych przedmiot lęku bywa z zasady ukryty przed okiem chorego, który albo nie wie, czego się boi, albo lęk swój wiąże niewłaś- wie z byle jakim innym przedmiotem. Przy omawianiu fobii powrócimy do tych zagadnień. Przesada popędu samozachowawczego dochodzi do głosu w sta- nach neurasteniczno-hipochondrycznych, nawet jeżeli one występują w prze- biegu melancholii. Zachodzi tu o tyle sprzeczność, że w melancholii dochodzi do obniżenia lub zaniku popędu samozachowawczego, czego wyrazem są dążności samobójcze. Chociaż lęk ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem, zdarza się najczęściej, że właśnie lęk, który jest uczuciem niezmiernie przykrym, popy- cha chorego do zamachu samobójczego. Dochodzi czasem do takiego paradoksu, że chory targnie się na swoje życie, aby skończyć raz z nieznośnym stanem lęku przed śmiercią. [przypisy: , olejki do włosów, kurs sep, odzież termoaktywna ]

Comments are closed.