Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Masochizm (algolagnia passiva) jest odwrotnością poprzedniego. Czło- wiek znajduje zadowolenie i rozkosz w doznawaniu udręczeń z rąk partnera miłosnego. Sadyści i masochiści dopełniają się więc wzajemnie, chociaż stadła takie widuje się rzadko. Najczęściej zresztą jeden i ten sam osobnik posiada obie skłonności, z tym, że jedna z nich przeważa. Homoseksualizm (uranizm) jest popędem płciowym skierowanym do tej samej płci. Zboczeniem tym bywają dotknięci zarówno mężczyźni (urning), jak i kobiety (urninda). Popęd ten często wyraża się tylko platonicznie, a prze- jawy jego niczym się nie różnią od miłości heteroseksualnej. W pewnej, nie- małej liczbie przypadków, zresztą pomyślni ch pod względem rokowniczym, zachowany jest równocześnie popęd płciowy do płci przeciwnej, lecz zwykle w słabszym stopniu j(bisexualismus). Zboczenie to zaznacza się czasem już we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli skłonności te nie są wyłączne, to zjawisko to uważa się za fizjologiczne stadium rozwojowe, którego koniec przypada w pra- widłowych warunkach na okres pokwitania. U pełnych homoseksualistów stwierdza się wstręt do płci przeciwnej. Niektórzy homoseksualiści są zadowo- leni ze swego zboczenia i bronią się przed leczeniem. Inni boleją nad swym losem, zwłaszcza ci, którzy czują pragnienie zalożenia rodziny. Związki mi- łosne homoseksualistów odznaczają się często nutą egzaltacji poetycznej. Popęd ich bywa bardzo silny. Często u mężczyzn dochodzi do orgazmu samorzutnego. Pieszczoty miłosne homoseksualistów obojga płci zdane są na nieprawidłowe praktyki w rodzaju cunni-peni-anilinctio in. Pederastią najczęściej brzydzą się. Często okazują wstydliwość wobec własnej płci. Fetyszyzm, sadyzm, ma- sochizm i inne zboczenia wikłają nierzadko podstawową sprawę . W pewnej iiczbie przypadków budowa ciała przypomina przeciwną w znaczeniu czy to androgynii, czy gynandrii, co może wskazywać na hormonalne podłoże zbo- czenia. Nie dowiedziono dotąd jednak słuszności tego przypuszczenia metodami anatomohistologicznymi. Tak np. narządy płciowe tylko wyjątkowo wykazują zmiany. [przypisy: , krem neutrogena, opieka medyczna, witamina b6 ]

Comments are closed.