Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Fleischmann znalazl tylko u 24

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fleischmann znalazł tylko u 24 urningów cechy zaznaczonej androgynii. Uzależnianie więc homoseksualizmu od budowy ciała w duchu kretschmeryzmu nie ma klinicznych podstaw. Przeciwko tej teorii przemawia też uleczalność wielu takich przypadków, gdy chorzy zechcieli poddać się leczeniu. Niektórzy dzielą homoseksualizm na praw- dZIWY, który ma być oporny na wszelkie le- czenie, i na rzekomy (pseudohomosexuaLis- mus), który zaliczyć można do biseksualizmu, pozwalającego na pomyślne rokowanie w ra- zie leczenia i korzystnych warunków środo- wiskowych. Homoseksualiści dzielą się w obrę- bie każdej płci na typy męskie ,i kobiece. W stadle homoseksualnym jeden osobnik jest zdobywczy, energiczny, czasem sadystyczny, drugi natomiast podporządkowuje się, po- zwala się zdobywać, wykazuje rysy masochi- styczne. Homoseksualiści typu kobiecego lu- bią przebierać się w szaty kobiece, podczas gdy homoseksualiści typu męskiego okazują skłonność do noszenia się po męsku. W rozpoznawaniu takiego czy innego zboczenia płciowego trzeba się wy- strzegać zbytniej pochopności. Skłonności zboczone mogą się epizodycznie po- jawić u najnormalniejszego człowieka, np. pod wpływem alkoholu jako chwi- lowa i przemijająca ekstrawagancja. Nie jest słuszną rzeczą opierać na takim wydarzeniu daleko idące wnioski i wyciskać na osobniku piętno zboczenia. Rozpoznanie jest uzasadnione, jeżeli zboczony sposób zaspokajania popędu płciowego w sposób trwały i niezastąpiony daje osobnikowi jedyną możliwość osiągnięcia zadowolenia płciowego. Zasady tej nie przestrzegają statystycy. Inaczej bowiem trudno byłoby wytłumaczyć rzekomą częstość niektórych zbo- oczeń płciowych. Tak np. Hirschfeld w r. 1914 na dużym materiale statystycznym obliczył, że liczba homoseksualistów wynosić ma 2% ludności dorosłej. Liczba ta wydaje się stanowczo przesadzona. [przypisy: , rehabiliacja, pierścionek zaręczynowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.