Zdrowe zioła
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dluzsze pozostawanie wysieku jest niebezpieczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższe pozostawanie wysięku jest niebezpieczne ze względu na możli- wość przejścia jego w zimny ropniak opłucny albo powstania zrostów opłucnych i zarośnięcia jamy opłucnej. Wypuszczając wysięk odmę pod- trzymuje się nadal. Z takim ogólnie przyjętym postępowaniem nie godzi się szkoła wło- ska z Moreilim na czele. Wychodząc z założenia, że dołączenie się wy- sięku opłucnego zmniejsza spoczynkowy stan płuca, żąda MoreUi jak naj wcześniejszego usuwania wysięku i zwlekanie uważa za błąd lekarski. Inni znowu polecają odmienne postępowanie, zależnie od tego, czy wysięk surowiczo-włóknikowy jest wczesny, czy późny, zaliczając do wy- sięków wczesnych te, które powstają. w pierwszych 6 miesiącach lecze- nia odmą, do późnych zaś – o wiele rzadszych – powstające po 1/2-2 latach leczenia. W przypadkach dużego wysięku wczesnego wypuszcza się od razu znaczną jego ilość i zastępuje się go powietrzem, a to dla umożliwienia sobie kontroli zmian w płucu oraz zapobieżenia odkładam a się na opłucnej złogów włóknika z następowym wytwarzaniem się roz- ległych zrostów, które uniemożliwiają dalsze leczenie odmą. W przypad- kach wysięku późnego zrosty powstające w razie niewypuszczenia wy- sięku, nie pociągają za sobą tych niepożądanych następstw, które wi- dzimy przy zrostach wczesnych, sprawa bowiem płuca jest już prze- ważnie opanowana przez dług-e leczenie odmą. Zatem w przeciwieństwie do wysięku wczesnego, w przypadkach wysięku późnego poleca się wy- puszczanie wysięku tylko w razie wskazania życiowego oraz ujawnienia sprawy czynnej gruźliczej w miąższu płucnym. Benedykt Grass wychodząc z założenia, że kardy wysięk w toku lecze- nia gruźlicy płuc odmą opłucną jest gruźliczy i zawiera w 100% przy- padków zjadliwe prątki Kocha, stosuje się u wszystkich chorych z burzli- wie przebiegającym wysiękiem opłucnym przepłukiwania jamy opłucnej słabym roztworem Lugola, natomiast pozostawia bez tego leczenia wy- sięki o przebiegu łagodnym. Polecono także, gdy dołącza się zapalenia opłucnej, wlewanie do jamy opłucnej 20 ml 20% wodnego roztworu glu- konianu wapniowego (calcium gluconatum) a to dla powstrzymania gro- madzenia się wysięku. Wysięki ropne, powstające w toku leczniczej odmy opłucnej u cho- rych na gruźlicę płuc, mogą być pochodzenia gruźliczego albo miesza- nego. [podobne: , catering dietetyczny, logopeda warszawa, gabinet ginekologiczny ]

Comments are closed.